Adatvédelem

Bevezetés

Az alábbi adatvédelmi nyilatkozattal szeretnénk tájékoztatni Önt arról, hogy milyen típusú személyes adatait (a továbbiakban „adatok”) kezeljük, milyen célból és milyen mértékben. Az adatvédelmi nyilatkozat a személyes adatok általunk végzett valamennyi feldolgozására vonatkozik, mind a szolgáltatásaink nyújtásával összefüggésben, mind pedig különösen weboldalainkon, mobilalkalmazásainkon és külső online megjelenéseinken, például közösségi médiaprofiljainkon (a továbbiakban együttesen „Online ajánlat”).

A használt kifejezések nem nemspecifikusak.

Állapot: 2022. január 23.

Tartalomjegyzék

Felelős

klar.land UG(haftungsbeschränkt)
Am Birkenbusch 42
51469 Bergisch Gladbach

Meghatalmazott képviselők: David Suermann

E-Mail-Adresse:[email protected]

A feldolgozás áttekintése

Az alábbi áttekintés összefoglalja a feldolgozott adatok típusait és azok feldolgozásának céljait, valamint utal az érintettekre.

A feldolgozott adatok típusai

 • Leltározási adatok.
 • Fizetési részletek.
 • Elérhetőségek.
 • Tartalmi adatok.
 • Szerződéses adatok.
 • Felhasználási adatok.
 • Meta/kommunikációs adatok.

Az érintett személyek kategóriái

 • Érdekelt felek.
 • Kommunikációs partner.
 • Felhasználók.
 • Üzleti és szerződéses partnerek.

Az adatkezelés céljai

 • Szerződéses szolgáltatások nyújtása és ügyfélszolgálat.
 • Kapcsolatfelvételi kérelmek és kommunikáció.
 • Közvetlen marketing.
 • Hatótávolság mérés.
 • Irodai és szervezeti eljárások.
 • A megkeresések kezelése és megválaszolása.
 • Visszajelzés.
 • Marketing.
 • Profilok a felhasználóval kapcsolatos információkkal.
 • Online ajánlatunk biztosítása és felhasználóbarátsága.

Releváns jogalapok

Az alábbiakban áttekintést talál a GDPR azon jogalapjairól, amelyek alapján személyes adatokat dolgozunk fel. Felhívjuk figyelmét, hogy a GDPR rendelkezésein túlmenően az Ön vagy a mi lakóhelyünk vagy székhelyünk szerinti országban nemzeti adatvédelmi szabályok is alkalmazandók lehetnek. Amennyiben egyedi esetekben további konkrét jogalapok is relevánsak, ezekről az adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztatjuk Önt.

 • Hozzájárulás (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. p. 1 lit. a.) – Az érintett hozzájárult a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból vagy célokból történő kezeléséhez.
 • Szerződések teljesítése és szerződéskötést megelőző megkeresések (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. p. 1 lit. b. ) – Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett félként vesz részt, vagy az érintett kérésére hozott szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához.
 • Jogi kötelezettség (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. p. 1. lit. c.) – Az adatkezelés olyan jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amelynek az adatkezelő alá van vetve.
 • Jogos érdekek (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. p. 1 lit. f.) – Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek védelméhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét igénylik.

Az általános adatvédelmi rendelet adatvédelmi szabályain kívül Németországban az adatvédelemre vonatkozó nemzeti jogszabályok is alkalmazandók. Ide tartozik különösen a személyes adatokkal való visszaélés elleni védelemről szóló törvény (BDSG). A BDSG különösen a tájékoztatáshoz való jogról, a törléshez való jogról, a tiltakozáshoz való jogról, a személyes adatok különleges kategóriáinak feldolgozásáról, az egyéb célú feldolgozásról, az adattovábbításról és az egyedi esetekben történő automatizált döntéshozatalról, beleértve a profilalkotást is, tartalmaz különleges rendelkezéseket. Továbbá szabályozza a munkaviszony céljából történő adatkezelést (BDSG 26. §), különösen a munkaviszony létesítése, végrehajtása vagy megszüntetése, valamint a munkavállalók hozzájárulása tekintetében. Ezenkívül az egyes szövetségi államok adatvédelmi törvényei is alkalmazandók lehetnek.

Biztonsági intézkedések

Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket teszünk a kockázatnak megfelelő védelmi szint biztosítása érdekében a jogi követelményeknek megfelelően, figyelembe véve a technika állását, a megvalósítás költségeit és az adatkezelés jellegét, terjedelmét, körülményeit és céljait, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett veszély különböző valószínűségeit és mértékét.

Az intézkedések közé tartozik különösen az adatok titkosságának, integritásának és rendelkezésre állásának biztosítása az adatokhoz való fizikai és elektronikus hozzáférés, valamint az adatokhoz való hozzáférés, az adatokhoz való hozzáférés, az adatokhoz való hozzáférés, az adatok nyilvánosságra hozatala, a rendelkezésre állás biztosítása és az adatok elkülönítése ellenőrzésével. Ezen túlmenően eljárásokat hoztunk létre az érintettek jogainak gyakorlására, az adatok törlésére és az adatkárosodásra adott válaszokra. Ezenkívül már a hardver, a szoftver és az eljárások fejlesztése vagy kiválasztása során figyelembe vesszük a személyes adatok védelmét az adatvédelem elvének megfelelően, a technológia kialakítása és az adatvédelem-barát alapértelmezett beállítások révén.

Adatok törlése

Az általunk feldolgozott adatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően töröljük, amint az adatkezeléshez engedélyezett hozzájárulásukat visszavonják, vagy más engedélyek hatályukat vesztik (pl. ha az adatok feldolgozásának célja megszűnt, vagy az adatokra nincs szükség a célhoz).

Hacsak az adatokat nem törlik, mert más, jogilag megengedett célokra van rájuk szükség, feldolgozásuk ezekre a célokra korlátozódik. Azaz az adatokat zárolják, és nem dolgozzák fel más célokra. Ez vonatkozik például azokra az adatokra, amelyeket kereskedelmi vagy adójogi okokból meg kell őrizni, vagy amelyek tárolása jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez, illetve más természetes vagy jogi személy jogainak védelméhez szükséges.

Adatvédelmi tájékoztatóink további információkat is tartalmazhatnak az adatok megőrzésére és törlésére vonatkozóan, amelyek elsőbbséget élveznek az adott feldolgozási műveletek tekintetében.

Sütik használata

A sütik kis szövegfájlok vagy más memóriajegyzetek, amelyek információkat tárolnak a végeszközökön, és információkat olvasnak a végeszközökről. Például egy felhasználói fiók bejelentkezési státuszának, egy webáruházban a bevásárlókosár tartalmának, az elért tartalomnak vagy egy online ajánlatban használt funkcióknak a tárolására. A sütik különböző célokra is felhasználhatók, például az online ajánlatok funkcionalitása, biztonsága és kényelme, valamint a látogatói áramlások elemzése céljából.

Hozzájáruló értesítések: Cookie-kat a törvényi előírásoknak megfelelően használunk. Ezért előzetes hozzájárulást kérünk a felhasználóktól, kivéve, ha ezt a törvény nem írja elő. A hozzájárulás különösen akkor nem szükséges, ha az információk, azaz a cookie-k tárolása és olvasása feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a felhasználó számára a felhasználó által kifejezetten kért telemédia szolgáltatást (azaz online ajánlatunkat) nyújtsuk. A visszavonható hozzájárulást egyértelműen közöljük a felhasználókkal, és az tartalmazza az adott cookie-használatra vonatkozó információkat.

Megjegyzések az adatvédelmi törvény szerinti jogalapokról: Az adatvédelmi törvény szerinti jogalap, amely alapján a felhasználók személyes adatait sütik segítségével feldolgozzuk, attól függ, hogy a felhasználóktól hozzájárulást kérünk-e. Ha a felhasználók beleegyeznek, akkor az adataik feldolgozásának jogalapja az ő kinyilvánított beleegyezésük. Ellenkező esetben a sütik segítségével feldolgozott adatok feldolgozása jogos érdekeink alapján történik (pl. online ajánlatunk üzleti irányítása és használhatóságának javítása), vagy ha ez szerződéses kötelezettségeink teljesítésével összefüggésben történik, ha a sütik használata szükséges a szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez. A sütik feldolgozásának céljait a jelen adatvédelmi szabályzatban vagy a hozzájárulási és feldolgozási eljárásaink részeként ismertetjük.

Tárolási időtartam: A tárolási időtartam tekintetében a következő típusú cookie-kat különböztetjük meg:

 • Ideiglenes sütik (más néven: munkamenet sütik): Az ideiglenes sütik legkésőbb azután törlődnek, hogy a felhasználó elhagyta az online ajánlatot és bezárta a végberendezését (pl. böngésző vagy mobilalkalmazás).
 • Állandó sütik: Az állandó sütik a végberendezés bezárása után is tárolva maradnak. Például a bejelentkezési státusz elmenthető, vagy a kívánt tartalom közvetlenül megjeleníthető, amikor a felhasználó újra meglátogat egy webhelyet. Hasonlóképpen, a cookie-k segítségével gyűjtött felhasználói adatok felhasználhatók az elérésméréshez. Hacsak nem adunk a felhasználóknak kifejezett tájékoztatást a sütik típusáról és tárolási időtartamáról (pl. a hozzájárulás megszerzésekor), a felhasználóknak azt kell feltételezniük, hogy a sütik állandóak, és legfeljebb két évig tárolhatók.

Általános információk a visszavonásról és a tiltakozásról (opt-out): A felhasználók bármikor visszavonhatják a megadott hozzájárulásukat, és a DSGVO 21. cikkében foglalt jogi követelményeknek megfelelően tiltakozhatnak a feldolgozás ellen (a tiltakozással kapcsolatos további információk a jelen adatvédelmi nyilatkozat keretében találhatók). A felhasználók a böngészőjük beállításain keresztül is kinyilváníthatják tiltakozásukat.

További útmutatás a feldolgozási műveletekről, eljárásokról és szolgáltatásokról:

 • A cookie-adatok feldolgozása hozzájárulás alapján: A cookie-k kezelésére vonatkozó hozzájárulás-kezelési eljárást alkalmazunk, amelynek keretében a felhasználók hozzájárulása a cookie-k használatához, illetve a cookie-k kezelésére vonatkozó hozzájárulás-kezelési eljárásban említett feldolgozáshoz és szolgáltatókhoz beszerezhető, kezelhető és visszavonható a felhasználók által. A hozzájáruló nyilatkozatot tároljuk, hogy azt ne kelljen megismételni, és a hozzájárulás a jogi kötelezettségnek megfelelően bizonyítható legyen. A tárolás történhet a szerveroldalon és/vagy egy cookie-ban (ún. opt-in cookie vagy hasonló technológiák segítségével) annak érdekében, hogy a hozzájárulást a felhasználóhoz vagy az eszközéhez lehessen rendelni. A cookie-kezelési szolgáltatókra vonatkozó egyedi információk függvényében a következő információk érvényesek: A hozzájárulás tárolásának időtartama legfeljebb két év lehet. Itt egy álnevesített felhasználói azonosítót hozunk létre és tárolunk a hozzájárulás időpontjával, a hozzájárulás terjedelmére vonatkozó információkkal (pl. a cookie-k és/vagy szolgáltatók mely kategóriái), valamint a használt böngészővel, rendszerrel és végberendezéssel együtt.

Üzleti szolgáltatások

Szerződéses és üzleti partnereink, pl. ügyfelek és érdeklődők (együttesen „szerződéses partnerek”) adatait szerződéses és hasonló jogviszonyok, valamint kapcsolódó intézkedések keretében, illetve a szerződéses partnerekkel való kommunikáció (vagy szerződéskötést megelőző kommunikáció) keretében, pl. a megkeresések megválaszolása céljából kezeljük.

Ezeket az adatokat szerződéses kötelezettségeink teljesítése érdekében dolgozzuk fel. Ez magában foglalja különösen a megállapodás szerinti szolgáltatások nyújtására vonatkozó kötelezettségeket, a frissítési kötelezettségeket, valamint a jótállási és egyéb teljesítési zavarok esetén fennálló jogorvoslati lehetőségeket. Ezen túlmenően az adatokat jogaink védelme érdekében, valamint a fenti feladatokkal és a vállalati szervezéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása céljából is feldolgozzuk. Ezen túlmenően az adatokat a megfelelő és üzleti irányításhoz fűződő jogos érdekeink, valamint a szerződéses partnereink és üzleti tevékenységünk visszaélésektől, adataik, titkaik, információik és jogaik veszélyeztetésétől való védelmét szolgáló biztonsági intézkedések alapján kezeljük (pl. távközlési, szállítási és egyéb kiegészítő szolgáltatások, valamint alvállalkozók, bankok, adó- és jogi tanácsadók, fizetési szolgáltatók vagy adóhatóságok bevonása esetén). Az alkalmazandó jogszabályok keretein belül a szerződéses partnerek adatait csak olyan mértékben adjuk át harmadik félnek, amennyire ez a fent említett célokból vagy a jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges. A szerződéses partnereket a jelen adatvédelmi nyilatkozat keretében tájékoztatjuk a feldolgozás további formáiról, pl. marketing célú feldolgozásról.

A szerződéses partnereket a fent említett célokhoz szükséges adatokról az adatgyűjtés előtt vagy annak során tájékoztatjuk, például online űrlapokon, speciális jelölések (pl. színek) vagy szimbólumok (pl. csillagok vagy hasonlók) segítségével, vagy személyesen.

Az adatokat a törvényes jótállási és hasonló kötelezettségek lejárta után, azaz elvileg 4 év elteltével töröljük, kivéve, ha az adatokat ügyfélszámlán tároljuk, pl. amíg azokat jogi archiválási okokból meg kell őrizni (pl. adózási célokból általában 10 évig). A szerződéses partner által a megrendelés keretében közölt adatokat a megrendelésben foglaltaknak megfelelően töröljük, elvileg a megrendelés befejezése után.

Amennyiben szolgáltatásaink nyújtásához harmadik fél szolgáltatókat vagy platformokat veszünk igénybe, a felhasználók és a szolgáltatók közötti kapcsolatra az adott harmadik fél szolgáltatók vagy platformok általános szerződési feltételei és adatvédelmi közleményei vonatkoznak.

 • A feldolgozott adatok típusai: leltári adatok (pl. nevek, címek); fizetési adatok (pl. banki adatok, számlák, fizetési előzmények); kapcsolattartási adatok (pl. e-mail, telefonszámok); szerződéses adatok (pl. szerződés tárgya, futamidő, ügyfélkategória).
 • Érintett személyek: Érdekelt felek; üzleti és szerződéses partnerek.
 • Az adatkezelés céljai: szerződéses szolgáltatások nyújtása és ügyfélszolgálat; kapcsolattartási kérelmek és kommunikáció; irodai és szervezeti eljárások; adminisztráció és kérések megválaszolása.
 • Jogalap: A szerződés teljesítése és a szerződéskötést megelőző vizsgálatok (Art. 6 bek. 1 S. 1 lit. b. GDPR); jogi kötelezettség (GDPR Art. 6 bek. 1 S. 1 lit. c. DSGVO); Jogos érdekek (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának f. alpontja).

Az online ajánlat és a webtárhely biztosítása

Annak érdekében, hogy online ajánlatunkat biztonságosan és hatékonyan nyújthassuk, egy vagy több webtárhely-szolgáltató szolgáltatásait vesszük igénybe, amelyek szervereiről (vagy az általuk kezelt szerverekről) az online ajánlat elérhető. E célokra infrastrukturális és platformszolgáltatásokat, számítási kapacitást, tárhelyet és adatbázis-szolgáltatásokat, valamint biztonsági szolgáltatásokat és műszaki karbantartási szolgáltatásokat vehetünk igénybe.

A tárhelyszolgáltatás nyújtásának részeként feldolgozott adatok közé tartozhat az online szolgáltatásunk felhasználóira vonatkozó minden olyan információ, amely a használat és a kommunikáció során keletkezik. Ez rendszeresen magában foglalja az IP-címet, amely ahhoz szükséges, hogy az online ajánlatok tartalmát a böngészőkhöz eljuttathassuk, valamint az online ajánlatunkban vagy a weboldalakról történő összes bejegyzést.

 • A feldolgozott adatok típusai: Tartalmi adatok (pl. online űrlapok bejegyzései); Használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, érdeklődés a tartalom iránt, hozzáférési idők); Meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek).
 • Az érintettek: Felhasználók (pl. a weboldal látogatói, az online szolgáltatások felhasználói).
 • Az adatkezelés céljai: Online ajánlatunk és felhasználóbarátságunk biztosítása.
 • Jogalap: Jogos érdekek (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának f. alpontja).

További útmutatás a feldolgozási műveletekről, eljárásokról és szolgáltatásokról:

 • Hozzáférési adatok és naplófájlok gyűjtése : Mi magunk (vagy webtárhely-szolgáltatónk) adatokat gyűjtünk a szerverhez való minden egyes hozzáférésről (ún. szervernaplófájlok). A szervernaplófájlok tartalmazhatják a megnyitott weboldalak és fájlok címét és nevét, a hozzáférés dátumát és időpontját, az átvitt adatok mennyiségét, a sikeres hozzáférésről szóló értesítést, a böngésző típusát és verzióját, a felhasználó operációs rendszerét, a hivatkozó URL-t (a korábban meglátogatott oldal), valamint általában az IP-címeket és a kérelmező szolgáltatót.A szervernaplófájlok például biztonsági célokra használhatók, A szervernaplófájlok biztonsági célokra használhatók, például a szerver túlterhelésének megelőzésére (különösen visszaélésszerű támadások, ún. DDoS-támadások esetén), valamint a szerver kihasználtságának és stabilitásának biztosítására; Adatok törlése: A naplófájlok adatait legfeljebb 30 napig tároljuk, majd töröljük vagy anonimizáljuk. Azok az adatok, amelyek további megőrzése bizonyítási célból szükséges, mentesülnek a törlés alól, amíg az adott esetet véglegesen tisztázzák.

Kapcsolatfelvétel és érdeklődéskezelés

Amikor kapcsolatba lép velünk (pl. kapcsolatfelvételi űrlapon, e-mailben, telefonon vagy a közösségi médián keresztül), valamint a meglévő felhasználói és üzleti kapcsolatokkal összefüggésben, a megkereső személyek adatait annyiban kezeljük, amennyiben ez szükséges a kapcsolatfelvételi megkeresések és a kért intézkedések megválaszolásához.

A szerződéses vagy szerződéskötést megelőző kapcsolatok keretében a kapcsolati megkeresések megválaszolása, valamint a kapcsolati és megkeresési adatok kezelése a szerződéses kötelezettségeink teljesítése vagy a (szerződéskötést megelőző) megkeresések megválaszolása érdekében történik, továbbá a megkeresések megválaszolásához és a felhasználói vagy üzleti kapcsolatok fenntartásához fűződő jogos érdekek alapján.

 • A feldolgozott adatok típusai: leltári adatok (pl. nevek, címek); kapcsolattartási adatok (pl. e-mail, telefonszámok); tartalmi adatok (pl. online űrlapok bejegyzései).
 • Érintett személyek: Kommunikációs partner.
 • A feldolgozás céljai: kapcsolattartási kérelmek és kommunikáció; szerződéses szolgáltatások nyújtása és ügyfélszolgálat.
 • Jogalap: A szerződés teljesítése és a szerződéskötést megelőző vizsgálatok (Art. 6 bek. 1 S. 1 lit. b. DSGVO); Jogos érdekek (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának 1. alpontja f. alpontja); Jogi kötelezettség (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának 1. alpontja c. alpontja).

További útmutatás a feldolgozási műveletekről, eljárásokról és szolgáltatásokról:

 • Kapcsolatfelvételi űrlap: Ha a felhasználók a kapcsolatfelvételi űrlapunkon, e-mailben vagy más kommunikációs csatornákon keresztül lépnek kapcsolatba velünk, akkor az ebben az összefüggésben közölt adatokat a közölt kérés feldolgozása céljából kezeljük. E célból személyes adatokat a szerződéskötést megelőző és szerződéses üzleti kapcsolatok keretében dolgozunk fel, amennyiben ez szükséges azok teljesítéséhez, egyébként pedig jogos érdekeink, valamint a kommunikációs partnerek kérések megválaszolásához fűződő érdekei és törvényes megőrzési kötelezettségeink alapján.

Hírlevél és elektronikus értesítések

Hírleveleket, e-maileket és egyéb elektronikus értesítéseket (a továbbiakban „hírlevelek”) csak a címzettek hozzájárulásával vagy törvényes engedélyével küldünk. Amennyiben a hírlevél tartalma a regisztráció során konkrétan ismertetésre kerül, ez a felhasználó beleegyezése szempontjából meghatározó. Továbbá hírleveleink tartalmaznak információkat szolgáltatásainkról és rólunk.

Hírleveleinkre való feliratkozáshoz általában elegendő megadni az e-mail címét. A hírlevélben való személyes megszólítás céljából azonban kérhetjük a nevének megadására, vagy egyéb adatok megadására, ha ezek a hírlevél céljai miatt szükségesek.

Kettős opt-in eljárás: A hírlevelünkre való feliratkozás mindig úgynevezett kettős opt-in eljárás keretében történik. Vagyis a regisztráció után kap egy e-mailt, amelyben megkérjük, hogy erősítse meg a regisztrációját. Erre a megerősítésre azért van szükség, hogy senki ne regisztrálhasson mások e-mail címével. A hírlevélre történő feliratkozásokat naplózzuk, hogy a feliratkozási folyamatot a jogi követelményeknek megfelelően bizonyítani tudjuk. Ez magában foglalja a bejelentkezés és a megerősítés idejének, valamint az IP-címnek a tárolását. Hasonlóképpen, a szállítási szolgáltatónál tárolt adatainak változásai is naplózásra kerülnek.

Törlés és az adatkezelés korlátozása : A leiratkozott e-mail címeket jogos érdekeink alapján legfeljebb három évig tárolhatjuk, mielőtt törölnénk őket, hogy bizonyítani tudjuk a korábban adott hozzájárulást. Ezen adatok feldolgozása a követelésekkel szembeni esetleges védekezés céljára korlátozódik. Egyéni törlési kérelem bármikor benyújtható, feltéve, hogy ezzel egyidejűleg a korábbi hozzájárulás meglétét is megerősítik. A tiltakozások tartós betartására vonatkozó kötelezettségek esetén fenntartjuk a jogot, hogy az e-mail címet kizárólag ebből a célból egy blokkolási listán (ún. „blokkolási lista”) tároljuk.

A regisztrációs folyamat naplózása jogos érdekeink alapján történik, annak megfelelő lefolyásának bizonyítása céljából. Ha egy szolgáltatót bízunk meg az e-mailek küldésével, ezt a hatékony és biztonságos küldési rendszerhez fűződő jogos érdekeink alapján tesszük.

Megjegyzések a jogalapra vonatkozóan: A hírlevél küldése a címzettek hozzájárulása alapján történik, vagy ha a hozzájárulás nem szükséges, akkor a direkt marketinghez fűződő jogos érdekeink alapján, ha és amennyiben ezt a törvény lehetővé teszi, pl. meglévő ügyfelek reklámozása esetén. Amennyiben egy szolgáltatót bízunk meg az e-mailek küldésével, ezt a hatékony és biztonságos küldéshez fűződő jogos érdekeink alapján tesszük. A regisztrációs folyamatot jogos érdekeink alapján rögzítjük, hogy bizonyítani tudjuk, hogy azt a jogszabályoknak megfelelően hajtottuk végre.

Tartalom:Információk rólunk, szolgáltatásainkról, kampányainkról és ajánlatainkról.

 • A feldolgozott adatok típusai: leltári adatok (pl. nevek, címek); kapcsolattartási adatok (pl. e-mail, telefonszámok); meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek); használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, érdeklődés a tartalom iránt, hozzáférési idők).
 • Érintett személyek: Kommunikációs partner.
 • A feldolgozás céljai: közvetlen marketing (pl. e-mailben vagy postai úton).
 • Jogalap: Hozzájárulás (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. p. 1. lit. a.); Jogos érdek (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. lit. f.).
 • A tiltakozás lehetősége (opt-out): Ön bármikor lemondhatja hírlevelünk kézhezvételét, azaz visszavonhatja hozzájárulását, vagy tiltakozhat a további kézhezvétel ellen. A hírlevél lemondására szolgáló linket vagy minden hírlevél végén találja, vagy a fent megadott kapcsolattartási lehetőségek egyikét, lehetőleg az e-mailt használhatja erre a célra.

További útmutatás a feldolgozási műveletekről, eljárásokról és szolgáltatásokról:

 • A megnyitási és kattintási arányok mérése: A hírlevelek egy úgynevezett „web beacon”-t tartalmaznak, azaz egy pixel méretű fájlt, amelyet a hírlevél megnyitásakor a mi szerverünkről, vagy – ha küldőszolgáltatót veszünk igénybe – az ő szerveréről kérünk le. Ezt az információt hírlevelünk technikai fejlesztésére használjuk fel a technikai adatok alapján, illetve a célcsoportok és olvasási szokásaik alapján a letöltési helyük (amely az IP-cím segítségével meghatározható) vagy a hozzáférési idők alapján. Ez az elemzés magában foglalja annak meghatározását is, hogy a hírleveleket megnyitották-e, mikor nyitották meg és blokkolták-e.

promóciós kommunikáció e-mailben, postai úton, faxon vagy telefonon keresztül

A személyes adatokat promóciós célú kommunikáció céljából dolgozzuk fel, amely különböző csatornákon, például e-mailen, telefonon, postán vagy faxon keresztül történhet, a törvényi előírásoknak megfelelően.

A címzetteknek jogukban áll bármikor visszavonni a megadott hozzájárulást, illetve bármikor tiltakozhatnak a promóciós kommunikáció ellen.

A visszavonás vagy tiltakozás után a hozzájárulás bizonyításához szükséges adatokat jogos érdekeink alapján legfeljebb három évig tárolhatjuk, mielőtt törölnénk azokat. Ezen adatok feldolgozása a követelésekkel szembeni esetleges védekezés céljára korlátozódik. Egyéni törlési kérelem bármikor benyújtható, feltéve, hogy ezzel egyidejűleg a korábbi hozzájárulás meglétét is megerősítik.

 • A feldolgozott adatok típusai: leltári adatok (pl. nevek, címek); kapcsolattartási adatok (pl. e-mail, telefonszámok).
 • Érintett személyek: Kommunikációs partner.
 • A feldolgozás céljai: közvetlen marketing (pl. e-mailben vagy postai úton).
 • Jogalap: Hozzájárulás (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. p. 1. lit. a.); Jogos érdek (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. lit. f.).

Webelemzés, monitoring és optimalizálás

A webanalitikát (más néven „elérésmérés”) az online kínálatunk látogatói áramlásának értékelésére használjuk, és álnevesített értékek formájában tartalmazhat a látogatók viselkedésére, érdeklődésére vagy demográfiai adatait, például életkor vagy nem. Az eléréselemzés segítségével például felismerhetjük, hogy online ajánlatunkat, illetve annak funkcióit vagy tartalmát mikor használják a leggyakrabban, illetve mikor hívják fel újrafelhasználásra. Hasonlóképpen megérthetjük, hogy mely területeken van szükség optimalizálásra.

A webes elemzés mellett tesztelési eljárásokat is alkalmazhatunk, például online ajánlatunk vagy annak összetevőinek különböző verzióinak tesztelésére és optimalizálására.

Hacsak az alábbiakban másként nem szerepel, e célból profilok, azaz egy használati folyamatra vonatkozó összesített adatok hozhatók létre, és az információk tárolhatók a böngészőben vagy a végberendezésben, és olvashatók ki belőle. Az összegyűjtött információk közé tartoznak különösen a meglátogatott weboldalak és az ott használt elemek, valamint olyan technikai információk, mint a használt böngésző, a használt számítógépes rendszer és a használati időre vonatkozó információk. Ha a felhasználók hozzájárultak ahhoz, hogy a helymeghatározási adataikat mi vagy az általunk használt szolgáltatások szolgáltatói összegyűjtsék, a helymeghatározási adatok szintén feldolgozhatók.

A felhasználók IP-címei is tárolásra kerülnek. A felhasználók védelme érdekében azonban IP-maszkolással (azaz az IP-cím lerövidítésével történő álnevesítéssel) védjük a felhasználókat. A webelemzés, A/B tesztelés és optimalizálás keretében tárolt adatok általában nem egyértelmű felhasználói adatok (például e-mail címek vagy nevek), hanem álnevek. Ez azt jelenti, hogy mi és a használt szoftverek szolgáltatói nem ismerjük a felhasználók tényleges személyazonosságát, hanem csak a profiljukban tárolt információkat az adott eljárások céljaira.

Megjegyzések a jogalapokhoz: Amennyiben a felhasználóktól hozzájárulást kérünk a harmadik fél szolgáltatók igénybevételéhez, az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás. Ellenkező esetben a felhasználói adatok feldolgozása jogos érdekeink alapján történik (azaz a hatékony, gazdaságos és címzettbarát szolgáltatásokhoz fűződő érdek). Ebben az összefüggésben szeretnénk felhívni a figyelmét a sütik használatára vonatkozó információkra is, amelyek ebben az adatvédelmi szabályzatban találhatók.

 • A feldolgozott adatok típusai: Felhasználási adatok (pl. meglátogatott weboldalak, érdeklődés a tartalom iránt, hozzáférési idők); meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek).
 • Az érintettek: Felhasználók (pl. a weboldal látogatói, az online szolgáltatások felhasználói).
 • A feldolgozás céljai: elérésmérés (pl. hozzáférési statisztikák, visszatérő látogatók felismerése); profilok a felhasználóval kapcsolatos információkkal (felhasználói profilok létrehozása).
 • Biztonsági intézkedések: IP-maszkolás (az IP-cím álnevesítése).
 • Jogalap: Hozzájárulás (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. p. 1. lit. a.); Jogos érdek (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. lit. f.).

További útmutatás a feldolgozási műveletekről, eljárásokról és szolgáltatásokról:

Online marketing

A személyes adatokat online marketing célokra dolgozzuk fel, amely magában foglalhatja különösen a reklámfelületek értékesítését vagy promóciós és egyéb tartalmak (együttesen „tartalom”) megjelenítését a felhasználók potenciális érdeklődési körén és azok hatékonyságának mérését.

E célból úgynevezett felhasználói profilokat hoznak létre és tárolnak egy fájlban (úgynevezett „cookie”), vagy hasonló eljárásokat alkalmaznak, amelyek segítségével a felhasználóra vonatkozó, a fent említett tartalom bemutatása szempontjából releváns információkat tárolnak. Ezek az információk magukban foglalhatják például a megtekintett tartalmakat, a meglátogatott weboldalakat, a használt online hálózatokat, de a kommunikációs partnereket és technikai információkat is, mint például a használt böngésző, a használt számítógépes rendszer, valamint a használati időre és a használt funkciókra vonatkozó információkat. Ha a felhasználók hozzájárultak a helymeghatározási adataik gyűjtéséhez, akkor ezek is feldolgozhatók.

A felhasználók IP-címei is tárolásra kerülnek. A felhasználók védelme érdekében azonban a rendelkezésre álló IP-maszkoló eljárásokat (azaz az IP-cím lerövidítésével történő álnevesítés) alkalmazzuk. Az online marketingfolyamat részeként általában nem tárolunk egyértelmű felhasználói adatokat (például e-mail címeket vagy neveket), de álneveket igen. Ez azt jelenti, hogy mi, valamint az online marketingeljárások szolgáltatói nem ismerjük a felhasználók tényleges személyazonosságát, csak a profiljukban tárolt információkat.

A profilokban szereplő információkat általában a cookie-kban vagy hasonló eljárások segítségével tárolják. Ezek a sütik később általában más, ugyanazt az online marketingeljárást használó weboldalakon is olvashatók, és a tartalom megjelenítése céljából elemezhetők, valamint további adatokkal kiegészíthetők és tárolhatók az online marketingeljárás szolgáltatójának szerverén.

Kivételesen a profilokhoz egyértelmű adatok rendelhetők. Ez az eset áll fenn például akkor, ha a felhasználók tagjai egy olyan közösségi hálózatnak, amelynek online marketing eljárásait használjuk, és a hálózat összekapcsolja a felhasználók profilját a fent említett információkkal. Felhívjuk figyelmét, hogy a felhasználók további megállapodásokat köthetnek a szolgáltatókkal, például a regisztrációs folyamat részeként adott hozzájárulásukkal.

Elvileg csak a hirdetéseink sikeréről szóló összefoglaló információkhoz kapunk hozzáférést. Az úgynevezett konverziós mérések keretében azonban ellenőrizni tudjuk, hogy az online marketingeljárásaink közül melyek vezettek úgynevezett konverzióhoz, azaz például a velünk kötött szerződéshez. A konverziómérést kizárólag marketingintézkedéseink sikerének elemzésére használjuk.

Hacsak másképp nem jelezzük, kérjük, vegye figyelembe, hogy a használt sütiket két évig tároljuk.

Megjegyzések a jogalapokhoz: Amennyiben a felhasználóktól hozzájárulást kérünk a harmadik fél szolgáltatók igénybevételéhez, az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás. Ellenkező esetben a felhasználói adatok feldolgozása jogos érdekeink alapján történik (azaz a hatékony, gazdaságos és címzettbarát szolgáltatásokhoz fűződő érdek). Ebben az összefüggésben szeretnénk felhívni a figyelmét a sütik használatára vonatkozó információkra is, amelyek ebben az adatvédelmi szabályzatban találhatók.

 • A feldolgozott adatok típusai: Felhasználási adatok (pl. meglátogatott weboldalak, érdeklődés a tartalom iránt, hozzáférési idők); meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek).
 • Az érintettek: Felhasználók (pl. a weboldal látogatói, az online szolgáltatások felhasználói).
 • A feldolgozás céljai: marketing; profilalkotás a felhasználóval kapcsolatos információkkal (felhasználói profilok létrehozása).
 • Biztonsági intézkedések: IP-maszkolás (az IP-cím álnevesítése).
 • Jogalap: Hozzájárulás (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. p. 1. lit. a.); Jogos érdek (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. lit. f.).
 • A tiltakozás lehetősége (opt-out): Hivatkozunk az érintett szolgáltatók adatvédelmi tájékoztatóira és a szolgáltatók számára biztosított tiltakozási lehetőségekre (ún. „opt-out”). Ha nincs kifejezett tiltási lehetőség megadva, akkor a böngésző beállításai között lehetősége van a sütik kikapcsolására. Ez azonban korlátozhatja online ajánlatunk funkcióit. Ezért a következő további opt-out lehetőségeket javasoljuk, amelyeket összefoglaló formában kínálunk az adott területekre vonatkozóan:a) Európa: https://www.youronlinechoices.eu.
  b) Kanada: https://www.youradchoices.ca/choices.
  c) USA: https://www.aboutads.info/choices.
  d) Területeken átnyúló: https://optout.aboutads.info.

Jelenlét a közösségi hálózatokban (közösségi média)

Online jelenlétet tartunk fenn a közösségi hálózatokon belül, és ebben az összefüggésben felhasználói adatokat dolgozunk fel annak érdekében, hogy kommunikáljunk az ott aktív felhasználókkal, vagy hogy információkat kínáljunk magunkról.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a felhasználói adatok feldolgozása az Európai Unión kívül is történhet. Ez kockázatokat jelenthet a felhasználók számára, mert például megnehezítheti a felhasználók jogainak érvényesítését.

A közösségi hálózatokon belüli felhasználói adatokat továbbá általában piackutatási és hirdetési célokra dolgozzák fel. Például használati profilok hozhatók létre a felhasználók használati viselkedése és az ebből eredő érdeklődési körük alapján. A használati profilok viszont felhasználhatók például arra, hogy a hálózatokon belül és kívül olyan hirdetéseket helyezzenek el, amelyek feltehetően megfelelnek a felhasználók érdeklődési körének. E célból általában sütiket tárolnak a felhasználók számítógépén, amelyekben a felhasználók használati szokásait és érdeklődési körét tárolják. Ezen túlmenően az adatok a felhasználók által használt eszközöktől függetlenül is tárolhatók a használati profilokban (különösen, ha a felhasználók tagjai az adott platformoknak, és be vannak jelentkezve azokba).

Az adatkezelés egyes formáinak és a tiltakozás (opt-out) lehetőségeinek részletes bemutatását az adott hálózatok üzemeltetői által adott adatvédelmi nyilatkozatokban és tájékoztatásban találja.

A tájékoztatás iránti kérelmek és az érintettek jogainak érvényesítése esetében is rámutatunk, hogy ezeket a szolgáltatóknál lehet a leghatékonyabban érvényesíteni. Kizárólag a szolgáltatók férnek hozzá a felhasználók adataihoz, és közvetlenül hozhatnak megfelelő intézkedéseket és adhatnak tájékoztatást. Ha még mindig segítségre van szüksége, forduljon hozzánk.

 • A feldolgozott adatok típusai: kapcsolattartási adatok (pl. e-mail cím, telefonszám); tartalmi adatok (pl. online űrlapok bejegyzései); használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, érdeklődés a tartalom iránt, hozzáférési idők); meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek).
 • Az érintettek: Felhasználók (pl. a weboldal látogatói, az online szolgáltatások felhasználói).
 • A feldolgozás céljai: kapcsolatfelvételi kérelmek és kommunikáció; visszajelzés (pl. visszajelzésgyűjtés online űrlapon keresztül); marketing.
 • Jogalap: Jogos érdekek (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának f. alpontja).

További útmutatás a feldolgozási műveletekről, eljárásokról és szolgáltatásokról:

 • Instagram: Közösségi hálózat; Szolgáltató: Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA; Weboldal: https://www.instagram.com; Adatvédelmi irányelvek: https: //instagram.com/about/legal/privacy.
 • Facebook-oldalak: A Facebook közösségi hálózaton belüli profilok – A Meta Platforms Ireland Limited vállalattal közösen vagyunk felelősek a Facebook oldalunk (az úgynevezett „Fanpage”) látogatóitól származó adatok gyűjtéséért (de nem a további feldolgozásáért). Ezek az adatok magukban foglalják a felhasználók által megtekintett vagy a velük interakcióba lépő tartalmak típusaira, illetve az általuk végrehajtott műveletekre vonatkozó információkat (lásd a Facebook adatkezelési szabályzatának „Az Ön és mások által végzett és megadott dolgok” című részét): https://www.facebook.com/policy), valamint a felhasználók által használt eszközökre vonatkozó információk (pl. B. IP-címek, operációs rendszer, böngésző típusa, nyelvi beállítások, cookie-adatok; lásd a Facebook adatkezelési szabályzatában az „Eszközinformációk” alatt: https://www.facebook.com/policy). Amint azt a Facebook adatvédelmi szabályzatában a „Hogyan használjuk fel ezeket az információkat?” pontban kifejtjük, a Facebook adatokat gyűjt és használ fel arra is, hogy elemzési szolgáltatásokat, úgynevezett „Page Insights”-ot nyújtson az Oldalak üzemeltetőinek, hogy betekintést nyerjenek abba, hogyan lépnek kapcsolatba az emberek az Oldalaikkal és a hozzájuk kapcsolódó tartalommal. Külön megállapodást kötöttünk a Facebookkal („Information on Page Insights”, https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum), amely különösen azt szabályozza, hogy a Facebooknak milyen biztonsági intézkedéseket kell betartania, és amelyben a Facebook vállalta, hogy teljesíti az érintettek jogait (azaz a felhasználók például közvetlenül a Facebooknak küldhetnek tájékoztatást vagy törlési kérelmet). A Facebookkal kötött megállapodások nem korlátozzák a felhasználók jogait (különösen a tájékoztatáshoz, törléshez, tiltakozáshoz és az illetékes felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jogot). További információ a „Page Insights-ra vonatkozó információk” (https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data); Szolgáltató: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország; Honlap: https://www.facebook.com; Adatvédelmi nyilatkozat: https://www.facebook.com/about/privacy; Általános szerződési feltételek (az adatvédelem szintjének biztosítása harmadik országokban történő feldolgozás esetén):https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum; További információk: Megosztott felelősségvállalási megállapodás: https: //www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.
 • LinkedIn: közösségi hálózat; Szolgáltató: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írország; Weboldal: https://www.linkedin.com; Adatvédelmi szabályzat: https: //www.linkedin.com/legal/privacy-policy; Általános szerződési feltételek (az adatvédelem szintjének biztosítása a harmadik országokban történő feldolgozáshoz): https: //legal.linkedin.com/dpa; Opt-out: https: //www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out; Megrendelés feldolgozási szerződés: https: //legal.linkedin.com/dpa.
 • Twitter: közösségi hálózat; szolgáltató: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Írország, anyavállalat: Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; Adatvédelmi irányelvek: https: //twitter.com/privacy,(Beállítások: https: //twitter.com/personalization).
 • Xing: közösségi hálózat; Szolgáltató: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Németország; weboldal: https: //www.xing.de; adatvédelmi irányelvek:https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

Pluginok és beágyazott funkciók és tartalmak

Online ajánlatunkba olyan funkcionális és tartalmi elemeket építünk be, amelyeket a megfelelő szolgáltatók (a továbbiakban „harmadik fél szolgáltatók”) szervereiről kapunk. Ez magában foglalhat például grafikákat, videókat vagy várostérképeket (a továbbiakban egységesen „tartalom”).

Az integráció minden esetben megköveteli, hogy a tartalom harmadik fél szolgáltatói feldolgozzák a felhasználó IP-címét, mivel az IP-cím nélkül nem tudnák elküldeni a tartalmat a böngészőnek. Az IP-cím tehát szükséges az adott tartalom vagy funkció megjelenítéséhez. Arra törekszünk, hogy csak olyan tartalmakat használjunk, amelyek szolgáltatói csak az IP-címet használják a tartalom szolgáltatásához. Harmadik fél szolgáltatók statisztikai vagy marketing célokra úgynevezett pixel-tageket (láthatatlan grafikák, más néven „webjelzők”) is használhatnak. A „pixel-tagek” olyan információk elemzésére használhatók, mint például a weboldal oldalainak látogatottsága. Az álnevesített információkat sütik is tárolhatják a felhasználó eszközén, és tartalmazhatnak többek között technikai információkat a böngészőről és az operációs rendszerről, a hivatkozó webhelyekről, a látogatás idejéről és egyéb információkat az online ajánlatunk használatáról, valamint összekapcsolhatók más forrásokból származó ilyen információkkal.

Megjegyzések a jogalapokhoz: Amennyiben a felhasználóktól hozzájárulást kérünk a harmadik fél szolgáltatók igénybevételéhez, az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás. Ellenkező esetben a felhasználói adatok feldolgozása jogos érdekeink alapján történik (azaz a hatékony, gazdaságos és címzettbarát szolgáltatásokhoz fűződő érdek). Ebben az összefüggésben szeretnénk felhívni a figyelmét a sütik használatára vonatkozó információkra is, amelyek ebben az adatvédelmi szabályzatban találhatók.

 • A feldolgozott adatok típusai: Meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek); leltári adatok (pl. nevek, címek); kapcsolattartási adatok (pl. e-mail, telefonszámok); tartalmi adatok (pl. online űrlapok bejegyzései).
 • Az érintettek: Felhasználók (pl. a weboldal látogatói, az online szolgáltatások felhasználói).
 • A feldolgozás céljai: online ajánlatunk és felhasználóbarát szolgáltatásaink biztosítása; szerződéses szolgáltatások nyújtása és ügyfélszolgálat.
 • Jogalap: Hozzájárulás (Art. 6 bek. 1 S. 1 lit. a. DSGVO); szerződés teljesítése és a szerződéskötést megelőző vizsgálatok (DSGVO Art. 6 bek. 1 S. 1 lit. b. DSGVO); Jogos érdekek (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának f. alpontja).

További útmutatás a feldolgozási műveletekről, eljárásokról és szolgáltatásokról:

 • Google betűtípusok: A Google szolgáltató betűtípusait („Google Fonts”) integráljuk a rendszerbe, ahol a felhasználó adatait kizárólag a betűtípusok felhasználó böngészőjében történő megjelenítéséhez használjuk fel. Az integráció alapja a betűtípusok technikailag biztonságos, karbantartásmentes és hatékony használatához, egységes megjelenítéséhez és az integrációjukra vonatkozó esetleges licenckorlátozások figyelembevételéhez fűződő jogos érdekünk; Szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, anyavállalat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; weboldal: https://fonts.google.com/; adatvédelmi szabályzat: https: //policies.google.com/privacy.
 • YouTube-videók: Szolgáltató: Videótartalom; Szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország; anyavállalat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Weboldal: https://www.youtube.com; Adatvédelmi szabályzat: https: //policies.google.com/privacy; Opt-out: Opt-Out-Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, A hirdetések megjelenítésére vonatkozó beállítások: https://adssettings.google.com/authenticated.

Az adatvédelmi politika módosítása és frissítése

Kérjük, hogy rendszeresen tájékozódjon adatvédelmi szabályzatunk tartalmáról. Az adatvédelmi szabályzatot kiigazítjuk, amint az általunk végzett adatfeldolgozásban bekövetkezett változások ezt szükségessé teszik. Tájékoztatjuk Önt, amint a változások az Ön részéről együttműködési aktust (pl. hozzájárulást) vagy egyéb egyedi értesítést igényelnek.

Ahol ebben az adatvédelmi nyilatkozatban cégek és szervezetek címét és elérhetőségét adjuk meg, kérjük, vegye figyelembe, hogy a címek idővel változhatnak, és kérjük, ellenőrizze az adatokat, mielőtt kapcsolatba lép velünk.

Az érintettek jogai

Mint érintettet, Önt a GDPR értelmében különböző jogok illetik meg, amelyek különösen a GDPR 15-21. cikkéből fakadnak:

 • Tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Ön különleges helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, amelyet az adatvédelmi törvény 6. cikkének (1) bekezdése alapján végeznek. 1 liter. e vagy f DSGVO; ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is. Ha az Önre vonatkozó személyes adatokat közvetlen üzletszerzés céljából dolgozzák fel, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok ilyen célú feldolgozása ellen; ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az ilyen közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
 • A hozzájárulások visszavonásának joga: Ön bármikor visszavonhatja az Ön által adott hozzájárulást.
 • Hozzáférési jog: Ön jogosult arra, hogy megerősítést kérjen arról, hogy a szóban forgó adatokat feldolgozzák-e, és hogy tájékoztatást kapjon ezekről az adatokról, valamint hogy a jogi követelményeknek megfelelően további tájékoztatást és az adatok másolatát megkapja.
 • Helyesbítéshez való jog: A törvénynek megfelelően Ön jogosult kérni az Önre vonatkozó adatok kiegészítését vagy az Önre vonatkozó pontatlan adatok helyesbítését.
 • A törléshez és az adatkezelés korlátozásához való jog: Önnek joga van ahhoz, hogy a törvénynek megfelelően kérje az Önre vonatkozó adatok azonnali törlését, vagy alternatívaként kérheti az adatok feldolgozásának korlátozását a törvénynek megfelelően.
 • Az adathordozhatósághoz való jog: Önnek joga van ahhoz, hogy az Önre vonatkozó, Ön által megadott adatokat strukturált, egységes és géppel olvasható formátumban megkapja a jogi követelményeknek megfelelően, vagy kérheti, hogy azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák.
 • Panasztétel a felügyeleti hatóságnál: Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül Ön jogosult panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban, ha úgy véli, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása sérti a GDPR követelményeit.

A fogalmak meghatározása

Ez a szakasz áttekintést nyújt a jelen adatvédelmi nyilatkozatban használt kifejezésekről. Számos fogalom a törvényből származik, és mindenekelőtt a GDPR 4. cikke határozza meg. A jogi meghatározások kötelező érvényűek. Az alábbi magyarázatok viszont elsősorban a megértést hivatottak segíteni. A kifejezések ábécérendben vannak rendezve.

 • Személyes adatok: „Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító (pl. cookie) vagy az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző egy vagy több tényező alapján.
 • Profilok a felhasználóval kapcsolatos információkkal: A „felhasználóval kapcsolatos információkat tartalmazó profilok”, vagy röviden „profilok” feldolgozása magában foglalja a személyes adatok automatizált feldolgozásának minden olyan típusát, amely e személyes adatok felhasználásából áll egy természetes személyre vonatkozó bizonyos személyes szempontok elemzésére, értékelésére vagy előrejelzésére (a profilalkotás típusától függően ez magában foglalhat különböző demográfiai, viselkedési és érdeklődési információkat, például a weboldalakkal és azok tartalmával való interakciót stb. (pl. bizonyos tartalmak vagy termékek iránti érdeklődés, egy weboldalon vagy egy helyen történő kattintási magatartás). A sütiket és webjelzőket gyakran használják profilalkotási célokra.
 • Elérésmérés: Az elérésmérést (más néven webanalitikát) az online kínálat látogatóinak áramlásának értékelésére használják, és magában foglalhatja a látogatók viselkedését vagy érdeklődését bizonyos információk, például a weboldal tartalma iránt. Az eléréselemzés segítségével a weboldal tulajdonosai láthatják például, hogy a látogatók milyen időpontban látogatják a weboldalukat, és milyen tartalom érdekli őket. Ez lehetővé teszi számukra például, hogy a weboldal tartalmát jobban hozzáigazítsák a látogatók igényeihez. Az elérések elemzése céljából gyakran használnak álnevesített cookie-kat és webjelzőket a visszatérő látogatók felismerésére, és így pontosabb elemzést kapnak az online ajánlatok használatáról.
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amely egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit.
 • Feldolgozás: „feldolgozás”: minden olyan művelet vagy műveletsorozat, amelyet személyes adatokon végeznek, függetlenül attól, hogy azt automatikus vagy nem automatikus eszközökkel végzik-e. A fogalom széleskörű, és gyakorlatilag az adatok mindenféle kezelését magában foglalja, legyen szó adatgyűjtésről, -értékelésről, -tárolásról, -továbbításról vagy -törlésről.
Dr. Schwenke jogi szövege - további információkért kattintson a linkre.