Ochrona danych

Wprowadzenie

W poniższym oświadczeniu o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Cię o rodzajach Twoich danych osobowych (zwanych dalej również „danymi”), które przetwarzamy, w jakich celach i w jakim zakresie. Oświadczenie o ochronie danych ma zastosowanie do wszystkich procesów przetwarzania danych osobowych prowadzonych przez nas, zarówno w kontekście świadczenia naszych usług, jak i w szczególności na naszych stronach internetowych, w aplikacjach mobilnych i w ramach zewnętrznych obecności online, takich jak nasze profile w mediach społecznościowych (zwanych dalej łącznie „ofertą online”).

Użyte terminy nie są związane z płcią.

Status: 23 stycznia 2022 r.

Spis treści

Odpowiedzialny

klar.land UG(haftungsbeschränkt)
Am Birkenbusch 42
51469 Bergisch Gladbach

Upoważnieni przedstawiciele: David Suermann

E-Mail-Adresse:[email protected]

Przegląd przetwarzania

Poniższy przegląd podsumowuje rodzaje przetwarzanych danych i cele ich przetwarzania oraz odnosi się do osób, których dane dotyczą.

Rodzaje przetwarzanych danych

 • Dane inwentaryzacyjne.
 • Szczegóły płatności.
 • Dane kontaktowe.
 • Dane dotyczące zawartości.
 • Dane dotyczące umowy.
 • Dane użytkowania.
 • Dane meta/komunikacyjne.

Kategorie osób, których to dotyczy

 • Zainteresowane strony.
 • Partner komunikacyjny.
 • Użytkownicy.
 • Partnerzy biznesowi i kontraktowi.

Cele przetwarzania danych

 • Świadczenie usług kontraktowych i obsługa klienta.
 • Prośby o kontakt i komunikacja.
 • Marketing bezpośredni.
 • Pomiar zasięgu.
 • Procedury biurowe i organizacyjne.
 • Zarządzanie zapytaniami i odpowiadanie na nie.
 • Informacje zwrotne.
 • Marketing.
 • Profile z informacjami o użytkowniku.
 • Dostarczanie naszej oferty online i łatwość obsługi.

Odpowiednie podstawy prawne

Poniżej znajdziesz przegląd podstaw prawnych RODO, na podstawie których przetwarzamy dane osobowe. Należy pamiętać, że oprócz przepisów RODO, w Twoim lub naszym kraju zamieszkania lub siedziby mogą obowiązywać krajowe przepisy o ochronie danych. Jeśli w poszczególnych przypadkach istotne będą bardziej szczegółowe podstawy prawne, poinformujemy Cię o nich w oświadczeniu o ochronie danych.

 • Zgoda (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO) – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych w określonym celu lub celach.
 • Wykonanie umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO) – Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do wykonania środków przedumownych podjętych na wniosek osoby, której dane dotyczą.
 • Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c DSGVO) – Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 • Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO) – Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej, chyba że takie interesy są nadrzędne w stosunku do interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą, które wymagają ochrony danych osobowych.

Oprócz przepisów o ochronie danych zawartych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, w Niemczech obowiązują krajowe przepisy o ochronie danych. Obejmuje to w szczególności ustawę o ochronie przed niewłaściwym wykorzystaniem danych osobowych w przetwarzaniu danych (federalna ustawa o ochronie danych – BDSG). W szczególności BDSG zawiera specjalne przepisy dotyczące prawa do informacji, prawa do usunięcia, prawa do sprzeciwu, przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, przetwarzania w innych celach oraz przekazywania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania. Ponadto reguluje przetwarzanie danych do celów stosunku pracy (sekcja 26 BDSG), w szczególności w odniesieniu do nawiązywania, realizacji lub rozwiązywania stosunków pracy, a także zgody pracowników. Ponadto mogą mieć zastosowanie przepisy o ochronie danych poszczególnych krajów związkowych.

Środki bezpieczeństwa

Podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień ochrony odpowiadający ryzyku zgodnie z wymogami prawnymi, biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy technicznej, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, okoliczności i cele przetwarzania, a także różne prawdopodobieństwa wystąpienia oraz stopień zagrożenia dla praw i wolności osób fizycznych.

Środki te obejmują w szczególności zapewnienie poufności, integralności i dostępności danych poprzez kontrolowanie fizycznego i elektronicznego dostępu do danych, a także dostępu, wprowadzania, przekazywania, zapewniania dostępności i oddzielania danych. Ponadto ustanowiliśmy procedury zapewniające korzystanie z praw osób, których dane dotyczą, usuwanie danych i reagowanie na naruszenie danych. Ponadto uwzględniamy ochronę danych osobowych już podczas opracowywania lub wyboru sprzętu, oprogramowania i procesów zgodnie z zasadą ochrony danych, poprzez projektowanie technologii i poprzez ustawienia domyślne przyjazne dla ochrony danych.

Usuwanie danych

Przetwarzane przez nas dane zostaną usunięte zgodnie z wymogami prawnymi, gdy tylko ich zgody na przetwarzanie zostaną cofnięte lub inne zgody przestaną obowiązywać (np. jeśli cel przetwarzania tych danych przestał obowiązywać lub nie są one wymagane do tego celu).

O ile dane nie zostaną usunięte, ponieważ są wymagane do innych i prawnie dozwolonych celów, ich przetwarzanie będzie ograniczone do tych celów. Oznacza to, że dane są blokowane i nie są przetwarzane do innych celów. Dotyczy to na przykład danych, które muszą być przechowywane ze względów prawa handlowego lub podatkowego lub których przechowywanie jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.

Nasze informacje o ochronie prywatności mogą również zawierać dalsze informacje na temat przechowywania i usuwania danych, które będą miały pierwszeństwo w przypadku odpowiednich operacji przetwarzania.

Korzystanie z plików cookie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe lub inne notatki pamięciowe, które przechowują informacje na urządzeniach końcowych i odczytują informacje z urządzeń końcowych. Na przykład do przechowywania statusu logowania na koncie użytkownika, zawartości koszyka zakupów w sklepie internetowym, treści, do których uzyskano dostęp lub funkcji używanych w ofercie online. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane do różnych celów, np. w celu zapewnienia funkcjonalności, bezpieczeństwa i wygody ofert online oraz tworzenia analiz przepływów odwiedzających.

Informacja o wyrażeniu zgody: Używamy plików cookie zgodnie z wymogami prawnymi. W związku z tym uzyskujemy uprzednią zgodę użytkowników, chyba że nie jest to wymagane przez prawo. W szczególności zgoda nie jest konieczna, jeśli przechowywanie i odczytywanie informacji, tj. również plików cookie, jest absolutnie niezbędne do świadczenia użytkownikowi usługi telemedialnej wyraźnie zamówionej przez użytkownika (tj. naszej oferty online). Odwołalna zgoda jest wyraźnie komunikowana użytkownikom i zawiera informacje na temat odpowiedniego wykorzystania plików cookie.

Uwagi dotyczące podstaw prawnych wynikających z przepisów o ochronie danych: Podstawa prawna wynikająca z przepisów o ochronie danych, w oparciu o którą przetwarzamy dane osobowe użytkowników za pomocą plików cookie, zależy od tego, czy pytamy użytkowników o zgodę. Jeśli użytkownicy wyrażą zgodę, podstawą prawną przetwarzania ich danych jest zadeklarowana przez nich zgoda. W przeciwnym razie dane przetwarzane za pomocą plików cookie będą przetwarzane na podstawie naszych uzasadnionych interesów (np. w zarządzaniu biznesowym naszą ofertą online i poprawie jej użyteczności) lub, jeśli odbywa się to w kontekście wypełniania naszych zobowiązań umownych, jeśli korzystanie z plików cookie jest konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych. Wyjaśniamy cele, dla których przetwarzamy pliki cookie w ramach niniejszej polityki prywatności lub w ramach naszych procedur wyrażania zgody i przetwarzania.

Czas przechowywania: W odniesieniu do czasu przechowywania wyróżnia się następujące rodzaje plików cookie:

 • Tymczasowe pliki cookie (również: sesyjne pliki cookie): Tymczasowe pliki cookie są usuwane najpóźniej po opuszczeniu przez użytkownika oferty online i zamknięciu urządzenia końcowego (np. przeglądarki lub aplikacji mobilnej).
 • Stałe pliki cookie: Stałe pliki cookie pozostają zapisane nawet po zamknięciu urządzenia końcowego. Na przykład status logowania może zostać zapisany lub preferowana zawartość może być wyświetlana bezpośrednio, gdy użytkownik ponownie odwiedzi stronę internetową. Podobnie, dane użytkownika zebrane za pomocą plików cookie mogą być wykorzystane do pomiaru zasięgu. O ile nie przekażemy użytkownikom wyraźnych informacji o rodzaju i okresie przechowywania plików cookie (np. podczas uzyskiwania zgody), użytkownicy powinni zakładać, że pliki cookie są trwałe i mogą być przechowywane przez okres do dwóch lat.

Ogólne informacje dotyczące odwołania i sprzeciwu (opt-out): Użytkownicy mogą w każdej chwili odwołać udzieloną zgodę, a także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z wymogami prawnymi zawartymi w art. 21 DSGVO (dalsze informacje na temat sprzeciwu znajdują się w zakresie niniejszego oświadczenia o ochronie danych). Użytkownicy mogą również zgłosić swój sprzeciw za pomocą ustawień przeglądarki.

Dalsze wytyczne dotyczące operacji przetwarzania, procedur i usług:

 • Przetwarzanie danych z plików cookie na podstawie zgody: Stosujemy procedurę zarządzania zgodami na pliki cookie, w ramach której zgody użytkowników na korzystanie z plików cookie lub na przetwarzanie i dostawców wymienionych w procedurze zarządzania zgodami na pliki cookie mogą być uzyskiwane i zarządzane, a także odwoływane przez użytkowników. Oświadczenie o wyrażeniu zgody jest przechowywane, aby nie trzeba było go powtarzać, a zgodę można było udowodnić zgodnie z obowiązkiem prawnym. Przechowywanie może odbywać się po stronie serwera i/lub w pliku cookie (tzw. opt-in cookie lub za pomocą porównywalnych technologii), aby móc przypisać zgodę do użytkownika lub jego urządzenia. Z zastrzeżeniem indywidualnych informacji dotyczących dostawców usług zarządzania plikami cookie, zastosowanie mają następujące informacje: Okres przechowywania zgody może wynosić do dwóch lat. W tym przypadku pseudonimowy identyfikator użytkownika jest tworzony i przechowywany wraz z czasem wyrażenia zgody, informacjami o zakresie zgody (np. jakie kategorie plików cookie i/lub dostawcy usług), a także używaną przeglądarką, systemem i urządzeniem końcowym.

Usługi biznesowe

Przetwarzamy dane naszych partnerów umownych i biznesowych, np. klientów i zainteresowanych stron (zwanych łącznie „partnerami umownymi”) w kontekście umownych i porównywalnych stosunków prawnych, a także powiązanych środków oraz w kontekście komunikacji z partnerami umownymi (lub przed zawarciem umowy), np. w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania.

Przetwarzamy te dane w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych. Obejmuje to w szczególności zobowiązania do świadczenia uzgodnionych usług, wszelkie zobowiązania do aktualizacji i środki zaradcze w przypadku gwarancji i innych zakłóceń w działaniu. Ponadto przetwarzamy dane w celu ochrony naszych praw oraz do celów zadań administracyjnych związanych z tymi obowiązkami i organizacją firmy. Ponadto przetwarzamy dane na podstawie naszych uzasadnionych interesów w zakresie prawidłowego i biznesowego zarządzania, a także środków bezpieczeństwa w celu ochrony naszych partnerów umownych i naszych operacji biznesowych przed niewłaściwym wykorzystaniem, zagrożeniem ich danych, tajemnic, informacji i praw (np. w celu zaangażowania usług telekomunikacyjnych, transportowych i innych usług pomocniczych, a także podwykonawców, banków, doradców podatkowych i prawnych, dostawców usług płatniczych lub organów podatkowych). W ramach obowiązującego prawa przekazujemy dane partnerów umownych stronom trzecim tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne do wyżej wymienionych celów lub do wypełnienia zobowiązań prawnych. Partnerzy umowy zostaną poinformowani o dalszych formach przetwarzania, np. w celach marketingowych, w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Informujemy partnerów umowy o danych wymaganych do wyżej wymienionych celów przed lub w trakcie gromadzenia danych, np. w formularzach online, za pomocą specjalnych oznaczeń (np. kolorów) lub symboli (np. gwiazdek lub podobnych) lub osobiście.

Usuwamy dane po wygaśnięciu gwarancji prawnej i porównywalnych zobowiązań, tj. zasadniczo po 4 latach, chyba że dane są przechowywane na koncie klienta, np. tak długo, jak muszą być przechowywane ze względów archiwizacji prawnej (np. do celów podatkowych zwykle 10 lat). Usuwamy dane ujawnione nam przez partnera umownego w ramach zamówienia zgodnie ze specyfikacją zamówienia, zasadniczo po zakończeniu zamówienia.

W zakresie, w jakim korzystamy z usług zewnętrznych dostawców lub platform w celu świadczenia naszych usług, w relacjach między użytkownikami a dostawcami obowiązują warunki i informacje o ochronie danych odpowiednich zewnętrznych dostawców lub platform.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy); dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, faktury, historia płatności); dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów); dane dotyczące umowy (np. przedmiot umowy, termin, kategoria klienta).
 • Osoby zainteresowane: Zainteresowane strony; partnerzy biznesowi i umowni.
 • Cele przetwarzania: świadczenie usług umownych i obsługa klienta; prośby o kontakt i komunikacja; procedury biurowe i organizacyjne; administracja i odpowiadanie na wnioski.
 • Podstawa prawna: Wykonanie umowy i zapytania przed zawarciem umowy (Art. 6 ust. 1 S. 1 lit. b. DSGVO); zobowiązanie prawne (art. 6 ust. 1 S. 1 lit. c. DSGVO); Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f. DSGVO).

Zapewnienie oferty online i hostingu internetowego

Aby móc bezpiecznie i wydajnie udostępniać naszą ofertę online, korzystamy z usług jednego lub większej liczby dostawców usług hostingowych, z których serwerów (lub serwerów zarządzanych przez nich) można uzyskać dostęp do oferty online. W tym celu możemy korzystać z usług infrastrukturalnych i platformowych, mocy obliczeniowej, przestrzeni dyskowej i usług bazodanowych, a także usług bezpieczeństwa i konserwacji technicznej.

Dane przetwarzane w ramach świadczenia usługi hostingu mogą obejmować wszelkie informacje dotyczące użytkowników naszej usługi online, które powstają w trakcie użytkowania i komunikacji. Obejmuje to regularnie adres IP, który jest niezbędny do dostarczania treści ofert online do przeglądarek oraz wszystkie wpisy dokonywane w ramach naszej oferty online lub ze stron internetowych.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach online); Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treściami, czasy dostępu); Meta/dane komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Podmioty danych: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, użytkownicy usług online).
 • Cele przetwarzania: Zapewnienie naszej oferty online i przyjazności dla użytkownika.
 • Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Dalsze wytyczne dotyczące operacji przetwarzania, procedur i usług:

 • Gromadzenie danych dostępowych i plików dziennika : Sami (lub nasz dostawca usług hostingowych) gromadzimy dane dotyczące każdego dostępu do serwera (tzw. pliki dziennika serwera). Pliki dziennika serwera mogą zawierać adres i nazwę stron internetowych i plików, do których uzyskano dostęp, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o pomyślnym dostępie, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzana strona) oraz, co do zasady, adresy IP i dostawcę żądającego.Pliki dziennika serwera mogą być wykorzystywane na przykład do celów bezpieczeństwa, Pliki dziennika serwera mogą być wykorzystywane do celów bezpieczeństwa, np. w celu zapobiegania przeciążeniu serwera (zwłaszcza w przypadku ataków o charakterze nadużycia, tzw. ataków DDoS) oraz w celu zapewnienia wykorzystania i stabilności serwera; Usuwanie danych: Informacje z plików dziennika są przechowywane przez maksymalnie 30 dni, a następnie usuwane lub anonimizowane. Dane, których dalsze przechowywanie jest wymagane do celów dowodowych, nie podlegają usunięciu do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu.

Zarządzanie kontaktami i zapytaniami

Podczas kontaktowania się z nami (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty e-mail, telefonu lub mediów społecznościowych), a także w kontekście istniejących relacji z użytkownikami i biznesowych, informacje o osobach pytających są przetwarzane w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na prośby o kontakt i wszelkie wymagane środki.

Udzielanie odpowiedzi na zapytania kontaktowe, a także administrowanie danymi kontaktowymi i zapytaniami w ramach stosunków umownych lub przedumownych odbywa się w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych lub udzielenia odpowiedzi na zapytania (przed)umowne, a ponadto na podstawie uzasadnionych interesów związanych z udzielaniem odpowiedzi na zapytania i utrzymywaniem relacji z użytkownikami lub biznesowych.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy); dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów); dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach online).
 • Osoby dotknięte: Partner komunikacyjny.
 • Cele przetwarzania: prośby o kontakt i komunikacja; świadczenie usług umownych i obsługa klienta.
 • Podstawa prawna: Wykonanie umowy i zapytania przed zawarciem umowy (Art. 6 ust. 1 S. 1 lit. b. DSGVO); uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f. DSGVO); obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c. DSGVO).

Dalsze wytyczne dotyczące operacji przetwarzania, procedur i usług:

 • Formularz kontaktowy: Jeśli użytkownicy kontaktują się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, poczty e-mail lub innych kanałów komunikacji, przetwarzamy dane przekazane nam w tym kontekście w celu przetworzenia przekazanego żądania. W tym celu przetwarzamy dane osobowe w kontekście przedumownych i umownych relacji biznesowych, o ile jest to konieczne do ich realizacji, a także na podstawie naszych uzasadnionych interesów, a także interesów partnerów komunikacyjnych w zakresie odpowiadania na zapytania i naszych ustawowych obowiązków przechowywania.

Newsletter i powiadomienia elektroniczne

Wysyłamy biuletyny, wiadomości e-mail i inne powiadomienia elektroniczne (zwane dalej „biuletynami”) wyłącznie za zgodą odbiorców lub za zgodą prawną. O ile treść biuletynu jest wyraźnie opisana w trakcie rejestracji, jest ona decydująca dla zgody użytkownika. Ponadto nasze biuletyny zawierają informacje o naszych usługach i o nas.

Aby subskrybować nasze biuletyny, zazwyczaj wystarczy podać swój adres e-mail. Możemy jednak poprosić Cię o podanie imienia i nazwiska w celu podania adresu w biuletynie lub innych danych, jeśli są one niezbędne do celów biuletynu.

Procedura podwójnej zgody: Rejestracja do naszego newslettera odbywa się zawsze w ramach tzw. procedury double opt-in. Po rejestracji otrzymasz wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie to jest konieczne, aby nikt nie mógł zarejestrować się przy użyciu adresów e-mail innych osób. Subskrypcje biuletynu są rejestrowane w celu udowodnienia procesu subskrypcji zgodnie z wymogami prawnymi. Obejmuje to przechowywanie czasu logowania i potwierdzenia, a także adresu IP. Podobnie rejestrowane są zmiany Twoich danych przechowywanych u dostawcy usług wysyłkowych.

Usunięcie i ograniczenie przetwarzania : Możemy przechowywać adresy e-mail, które nie zostały subskrybowane, przez okres do trzech lat w oparciu o nasze uzasadnione interesy przed ich usunięciem, aby móc udowodnić, że wcześniej udzielono zgody. Przetwarzanie tych danych jest ograniczone do celów ewentualnej obrony przed roszczeniami. Indywidualny wniosek o usunięcie jest możliwy w dowolnym momencie, pod warunkiem jednoczesnego potwierdzenia wcześniejszego istnienia zgody. W przypadku obowiązku stałego przestrzegania sprzeciwu zastrzegamy sobie prawo do przechowywania adresu e-mail na liście bloków (tzw. „liście bloków”) wyłącznie w tym celu.

Rejestrowanie procesu rejestracji odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów w celu udowodnienia jego prawidłowego przebiegu. Jeśli zlecamy usługodawcy wysyłanie wiadomości e-mail, odbywa się to na podstawie naszych uzasadnionych interesów w zakresie wydajnego i bezpiecznego systemu wysyłania.

Uwagi dotyczące podstawy prawnej: Newsletter jest wysyłany na podstawie zgody odbiorców lub, jeśli zgoda nie jest wymagana, na podstawie naszych uzasadnionych interesów w zakresie marketingu bezpośredniego, jeśli i w zakresie, w jakim jest to dozwolone przez prawo, np. w przypadku reklamy istniejących klientów. W zakresie, w jakim zlecamy usługodawcy wysyłanie wiadomości e-mail, odbywa się to na podstawie naszych uzasadnionych interesów w zakresie skutecznej i bezpiecznej wysyłki. Proces rejestracji jest rejestrowany na podstawie naszych uzasadnionych interesów w celu wykazania, że został przeprowadzony zgodnie z prawem.

Zawartość:Informacje o nas, naszych usługach, kampaniach i ofertach.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy); dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów); meta/dane komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP); dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czasy dostępu).
 • Osoby dotknięte: Partner komunikacyjny.
 • Cele przetwarzania: marketing bezpośredni (np. pocztą elektroniczną lub tradycyjną).
 • Podstawa prawna: Zgoda (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO); Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).
 • Możliwość sprzeciwu (opt-out): W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania naszego newslettera, tj. cofnąć zgodę lub sprzeciwić się dalszemu jego otrzymywaniu. Link do anulowania newslettera znajdziesz na końcu każdego newslettera lub możesz w tym celu skorzystać z jednej z opcji kontaktu podanych powyżej, najlepiej e-mail.

Dalsze wytyczne dotyczące operacji przetwarzania, procedur i usług:

 • Pomiar współczynników otwarć i kliknięć: Newslettery zawierają tak zwany „web beacon”, tj. plik wielkości piksela, który jest pobierany z naszego serwera po otwarciu newslettera lub, jeśli korzystamy z usług dostawcy usług wysyłkowych, z jego serwera. Informacje te są wykorzystywane do technicznego ulepszania naszego biuletynu na podstawie danych technicznych lub grup docelowych i ich zachowań czytelniczych na podstawie ich lokalizacji pobierania (które można określić za pomocą adresu IP) lub czasu dostępu. Analiza ta obejmuje również określenie, czy newslettery są otwierane, kiedy są otwierane i blokowane.

Komunikacja promocyjna za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, faksu lub telefonu

Przetwarzamy dane osobowe do celów komunikacji promocyjnej, która może odbywać się za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak e-mail, telefon, poczta lub faks, zgodnie z wymogami prawnymi.

Odbiorcy mają prawo do odwołania udzielonej zgody w dowolnym momencie lub do sprzeciwienia się komunikacji promocyjnej w dowolnym momencie.

Po odwołaniu lub sprzeciwie możemy przechowywać dane wymagane do udowodnienia zgody przez okres do trzech lat na podstawie naszych uzasadnionych interesów przed ich usunięciem. Przetwarzanie tych danych jest ograniczone do celów ewentualnej obrony przed roszczeniami. Indywidualny wniosek o usunięcie jest możliwy w dowolnym momencie, pod warunkiem jednoczesnego potwierdzenia wcześniejszego istnienia zgody.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy); dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów).
 • Osoby dotknięte: Partner komunikacyjny.
 • Cele przetwarzania: marketing bezpośredni (np. pocztą elektroniczną lub tradycyjną).
 • Podstawa prawna: Zgoda (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO); Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Analiza, monitorowanie i optymalizacja stron internetowych

Analityka internetowa (określana również jako „pomiar zasięgu”) służy do oceny przepływu odwiedzających naszą ofertę online i może obejmować zachowanie, zainteresowania lub informacje demograficzne o odwiedzających, takie jak wiek lub płeć, jako wartości pseudonimowe. Za pomocą analizy zasięgu możemy na przykład rozpoznać, o której godzinie nasza oferta online lub jej funkcje lub treści są najczęściej używane lub zachęcają do ponownego użycia. Podobnie możemy zrozumieć, które obszary wymagają optymalizacji.

Oprócz analizy sieci możemy również stosować procedury testowe, np. w celu testowania i optymalizacji różnych wersji naszej oferty online lub jej komponentów.

O ile poniżej nie określono inaczej, profile, tj. dane podsumowujące proces użytkowania, mogą być tworzone do tych celów, a informacje mogą być przechowywane w przeglądarce lub w urządzeniu końcowym i odczytywane z niego. Gromadzone informacje obejmują w szczególności odwiedzane strony internetowe i używane na nich elementy, a także informacje techniczne, takie jak używana przeglądarka, używany system komputerowy i informacje o czasie użytkowania. Jeśli użytkownicy wyrazili zgodę na gromadzenie ich danych o lokalizacji od nas lub od dostawców usług, z których korzystamy, dane o lokalizacji mogą być również przetwarzane.

Przechowywane są również adresy IP użytkowników. Stosujemy jednak procedurę maskowania IP (tj. pseudonimizację poprzez skrócenie adresu IP) w celu ochrony użytkowników. Zasadniczo dane przechowywane w kontekście analizy internetowej, testów A/B i optymalizacji nie są jawnymi danymi użytkownika (takimi jak adresy e-mail lub imiona i nazwiska), ale pseudonimami. Oznacza to, że zarówno my, jak i dostawcy wykorzystywanego oprogramowania nie znamy rzeczywistej tożsamości użytkowników, a jedynie informacje przechowywane w ich profilach na potrzeby odpowiednich procedur.

Uwagi dotyczące podstaw prawnych: W przypadku, gdy prosimy użytkowników o zgodę na korzystanie z usług dostawców zewnętrznych, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda. W przeciwnym razie dane użytkownika są przetwarzane na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania wydajnymi, ekonomicznymi i przyjaznymi dla odbiorcy usługami). W tym kontekście chcielibyśmy również odesłać Cię do informacji na temat korzystania z plików cookie w niniejszej polityce prywatności.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treściami, czasy dostępu); metadane/dane komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Podmioty danych: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, użytkownicy usług online).
 • Cele przetwarzania: pomiar zasięgu (np. statystyki dostępu, rozpoznawanie powracających odwiedzających); profile z informacjami o użytkowniku (tworzenie profili użytkowników).
 • Środki bezpieczeństwa: Maskowanie IP (pseudonimizacja adresu IP).
 • Podstawa prawna: Zgoda (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO); Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Dalsze wytyczne dotyczące operacji przetwarzania, procedur i usług:

Marketing internetowy

Przetwarzamy dane osobowe do celów marketingu internetowego, który może obejmować w szczególności marketing przestrzeni reklamowej lub wyświetlanie treści promocyjnych i innych (łącznie „treści”) w oparciu o potencjalne zainteresowania użytkowników i mierzenie ich skuteczności.

W tym celu tworzone są tak zwane profile użytkownika i przechowywane w pliku (tak zwanym „cookie”) lub stosowane są podobne procedury, za pomocą których przechowywane są informacje o użytkowniku istotne dla prezentacji wyżej wymienionych treści. Informacje te mogą obejmować na przykład przeglądane treści, odwiedzane strony internetowe, używane sieci internetowe, ale także partnerów komunikacyjnych i informacje techniczne, takie jak używana przeglądarka, używany system komputerowy oraz informacje o czasie użytkowania i używanych funkcjach. Jeśli użytkownicy wyrazili zgodę na gromadzenie danych dotyczących ich lokalizacji, dane te również mogą być przetwarzane.

Przechowywane są również adresy IP użytkowników. Korzystamy jednak z dostępnych procedur maskowania IP (tj. pseudonimizacji poprzez skrócenie adresu IP) w celu ochrony użytkowników. Ogólnie rzecz biorąc, w ramach procesu marketingu online nie są przechowywane żadne wyraźne dane użytkownika (takie jak adresy e-mail lub imiona i nazwiska), ale pseudonimy. Oznacza to, że my, jak również dostawcy procedur marketingu online, nie znamy rzeczywistej tożsamości użytkowników, a jedynie informacje przechowywane w ich profilach.

Informacje w profilach są zazwyczaj przechowywane w plikach cookie lub za pomocą podobnych procedur. Te pliki cookie mogą być później odczytywane na innych stronach internetowych korzystających z tej samej procedury marketingu online i analizowane w celu wyświetlania treści, a także uzupełniane o dalsze dane i przechowywane na serwerze dostawcy procedury marketingu online.

W wyjątkowych przypadkach do profili można przypisać wyraźne dane. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy użytkownicy są członkami sieci społecznościowej, z której procedur marketingu online korzystamy, a sieć łączy profile użytkowników z wyżej wymienionymi informacjami. Zwracamy uwagę, że użytkownicy mogą zawierać dodatkowe umowy z dostawcami, np. wyrażając zgodę w ramach procesu rejestracji.

Zasadniczo otrzymujemy jedynie dostęp do podsumowanych informacji na temat skuteczności naszych reklam. Jednak w kontekście tak zwanych pomiarów konwersji możemy sprawdzić, które z naszych procedur marketingu online doprowadziły do tak zwanej konwersji, tj. na przykład do zawarcia z nami umowy. Pomiar konwersji służy wyłącznie do analizy skuteczności naszych działań marketingowych.

O ile nie określono inaczej, prosimy o założenie, że używane pliki cookie będą przechowywane przez okres dwóch lat.

Uwagi dotyczące podstaw prawnych: W przypadku, gdy prosimy użytkowników o zgodę na korzystanie z usług dostawców zewnętrznych, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda. W przeciwnym razie dane użytkownika są przetwarzane na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania wydajnymi, ekonomicznymi i przyjaznymi dla odbiorcy usługami). W tym kontekście chcielibyśmy również odesłać Cię do informacji na temat korzystania z plików cookie w niniejszej polityce prywatności.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treściami, czasy dostępu); metadane/dane komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Podmioty danych: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, użytkownicy usług online).
 • Cele przetwarzania: marketing; profile z informacjami związanymi z użytkownikiem (tworzenie profili użytkowników).
 • Środki bezpieczeństwa: Maskowanie IP (pseudonimizacja adresu IP).
 • Podstawa prawna: Zgoda (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO); Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).
 • Możliwość sprzeciwu (opt-out): Odnosimy się do informacji o ochronie danych odpowiednich dostawców i możliwości sprzeciwu przekazanych dostawcom (tzw. „opt-out”). Jeśli nie określono wyraźnej opcji rezygnacji, masz możliwość wyłączenia plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Może to jednak ograniczyć funkcje naszej oferty online. W związku z tym zalecamy następujące dodatkowe opcje rezygnacji, które są oferowane w formie podsumowania dla odpowiednich obszarów:a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu.
  b) Kanada: https://www.youradchoices.ca/choices.
  c) USA: https://www.aboutads.info/choices.
  d) Międzyterytorialny: https://optout.aboutads.info.

Obecność w sieciach społecznościowych (social media)

Utrzymujemy obecność online w sieciach społecznościowych i przetwarzamy dane użytkowników w tym kontekście, aby komunikować się z aktywnymi tam użytkownikami lub oferować informacje o nas.

Zwracamy uwagę, że dane użytkowników mogą być przetwarzane poza Unią Europejską. Może to powodować ryzyko dla użytkowników, ponieważ, na przykład, może to utrudnić egzekwowanie praw użytkowników.

Ponadto dane użytkowników w sieciach społecznościowych są zazwyczaj przetwarzane do celów badań rynkowych i reklamowych. Na przykład profile użytkowania mogą być tworzone w oparciu o zachowania użytkowników i wynikające z nich zainteresowania. Profile użytkowania mogą być z kolei wykorzystywane na przykład do umieszczania reklam w sieciach i poza nimi, które przypuszczalnie odpowiadają zainteresowaniom użytkowników. W tym celu pliki cookie są zwykle przechowywane na komputerach użytkowników, w których przechowywane są zachowania użytkowników i ich zainteresowania. Ponadto dane mogą być również przechowywane w profilach użytkowania niezależnie od urządzeń używanych przez użytkowników (zwłaszcza jeśli użytkownicy są członkami odpowiednich platform i są do nich zalogowani).

W celu szczegółowego przedstawienia odpowiednich form przetwarzania i opcji sprzeciwu (rezygnacji), odsyłamy do oświadczeń o ochronie danych i informacji dostarczonych przez operatorów odpowiednich sieci.

Również w przypadku wniosków o udzielenie informacji i dochodzenia praw osób, których dane dotyczą, zwracamy uwagę, że można ich najskuteczniej dochodzić u dostawców. Tylko dostawcy mają dostęp do danych użytkowników i mogą bezpośrednio podejmować odpowiednie działania i udzielać informacji. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, możesz się z nami skontaktować.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów); dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach online); dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czasy dostępu); metadane/dane komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Podmioty danych: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, użytkownicy usług online).
 • Cele przetwarzania: prośby o kontakt i komunikacja; informacje zwrotne (np. zbieranie informacji zwrotnych za pośrednictwem formularza online); marketing.
 • Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Dalsze wytyczne dotyczące operacji przetwarzania, procedur i usług:

 • Instagram: Sieć społecznościowa; Dostawca usług: Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA; Strona internetowa: https://www.instagram.com; Polityka prywatności: https: //instagram.com/about/legal/privacy.
 • Strony na Facebooku: Profile w ramach sieci społecznościowej Facebook – Jesteśmy wspólnie odpowiedzialni z Meta Platforms Ireland Limited za gromadzenie (ale nie dalsze przetwarzanie) danych od osób odwiedzających naszą stronę na Facebooku (tzw. „Fanpage”). Dane te obejmują informacje o rodzajach treści przeglądanych przez użytkowników, interakcjach z nimi lub podejmowanych przez nich działaniach (patrz „Czynności wykonywane i udostępniane przez Ciebie i inne osoby” w Zasadach dotyczących danych Facebooka): https://www.facebook.com/policy), a także informacje o urządzeniach używanych przez użytkowników (np. B. Adresy IP, system operacyjny, typ przeglądarki, ustawienia językowe, dane z plików cookie; patrz „Informacje o urządzeniu” w Polityce danych Facebooka: https://www.facebook.com/policy). Jak wyjaśniono w Polityce prywatności Facebooka w sekcji „Jak wykorzystujemy te informacje?”, Facebook gromadzi i wykorzystuje informacje w celu świadczenia usług analitycznych, zwanych „Page Insights”, operatorom stron, aby zapewnić im wgląd w sposób interakcji użytkowników z ich stronami i treściami z nimi powiązanymi. Zawarliśmy specjalną umowę z Facebookiem („Informacje na temat Page Insights”, https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum), która reguluje w szczególności, jakich środków bezpieczeństwa Facebook musi przestrzegać i w której Facebook zgodził się spełnić prawa osób, których dane dotyczą (tj. użytkownicy mogą na przykład wysyłać informacje lub żądania usunięcia bezpośrednio do Facebooka). Prawa użytkowników (w szczególności do informacji, usunięcia, sprzeciwu i skargi do właściwego organu nadzorczego) nie są ograniczone umowami z Facebookiem. Więcej informacji znajdziesz w sekcji „Informacje na temat Page Insights” (https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data); Usługodawca: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia; Strona internetowa: https://www.facebook.com; Oświadczenie o ochronie prywatności: https: //www.facebook.com/about/privacy; Standardowe klauzule umowne (zapewniające poziom ochrony danych w przypadku przetwarzania w krajach trzecich):https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum; Dalsze informacje: Umowa o wspólnej odpowiedzialności: https: //www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.
 • LinkedIn : Sieć społecznościowa; Dostawca usług: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia; Strona internetowa: https: //www.linkedin.com; Polityka prywatności: https: //www.linkedin.com/legal/privacy-policy; Standardowe klauzule umowne (zapewniające poziom ochrony danych w przypadku przetwarzania w państwach trzecich): https: //legal.linkedin.com/dpa; Rezygnacja: https: //www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out; Umowa o realizację zamówienia: https: //legal.linkedin.com/dpa.
 • Twitter: sieć społecznościowa; dostawca usług: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irlandia, spółka dominująca: Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; Polityka prywatności: https: //twitter.com/privacy,(Ustawienia: https: //twitter.com/personalization).
 • Xing: Sieć społecznościowa; Dostawca usług: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy; strona internetowa: https: //www.xing.de; polityka prywatności:https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

Wtyczki oraz wbudowane funkcje i treści

W naszej ofercie online integrujemy elementy funkcjonalne i treści, które są uzyskiwane z serwerów odpowiednich dostawców (zwanych dalej „dostawcami zewnętrznymi”). Mogą to być na przykład grafiki, filmy lub mapy miasta (zwane dalej jednolicie „treścią”).

Integracja zawsze wymaga, aby zewnętrzni dostawcy tych treści przetwarzali adres IP użytkownika, ponieważ bez adresu IP nie byliby w stanie wysłać treści do jego przeglądarki. Adres IP jest zatem wymagany do wyświetlania tej treści lub funkcji. Staramy się korzystać wyłącznie z treści, których odpowiedni dostawcy wykorzystują adres IP wyłącznie do dostarczania treści. Dostawcy zewnętrzni mogą również wykorzystywać tak zwane znaczniki pikselowe (niewidoczne elementy graficzne, znane również jako „web beacons”) do celów statystycznych lub marketingowych. „Znaczniki pikselowe” mogą być wykorzystywane do analizowania informacji, takich jak ruch odwiedzających na stronach tej witryny. Pseudonimizowane informacje mogą być również przechowywane w plikach cookie na urządzeniu użytkownika i mogą zawierać, między innymi, informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, odsyłające strony internetowe, czas wizyty i inne informacje o korzystaniu z naszej oferty online, a także mogą być powiązane z takimi informacjami z innych źródeł.

Uwagi dotyczące podstaw prawnych: W przypadku, gdy prosimy użytkowników o zgodę na korzystanie z usług dostawców zewnętrznych, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda. W przeciwnym razie dane użytkownika są przetwarzane na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania wydajnymi, ekonomicznymi i przyjaznymi dla odbiorcy usługami). W tym kontekście chcielibyśmy również odesłać Cię do informacji na temat korzystania z plików cookie w niniejszej polityce prywatności.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treściami, czasy dostępu); meta/dane komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP); dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy); dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów); dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach online).
 • Podmioty danych: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, użytkownicy usług online).
 • Cele przetwarzania: zapewnienie naszej oferty online i przyjazności dla użytkownika; świadczenie usług umownych i obsługa klienta.
 • Podstawa prawna: Zgoda (art. 6 ust. 1 S. 1 lit. a. DSGVO); wykonanie umowy i zapytania poprzedzające zawarcie umowy (Art. 6 ust. 1 S. 1 lit. b. DSGVO); Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f. DSGVO).

Dalsze wytyczne dotyczące operacji przetwarzania, procedur i usług:

 • Google Fonts : Integrujemy czcionki („Google Fonts”) dostawcy Google, przy czym dane użytkownika są wykorzystywane wyłącznie w celu wyświetlania czcionek w przeglądarce użytkownika. Integracja opiera się na naszych uzasadnionych interesach w zakresie bezpiecznego technicznie, bezobsługowego i wydajnego korzystania z czcionek, ich jednolitego wyświetlania oraz uwzględnienia ewentualnych ograniczeń licencyjnych dotyczących ich integracji; Dostawca usług: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka dominująca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; strona internetowa: https://fonts.google.com/; polityka prywatności: https: //policies.google.com/privacy.
 • Filmy z YouTube: Treści wideo; Usługodawca: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; Spółka dominująca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Strona internetowa: https: //www.youtube.com; Polityka prywatności: https: //policies.google.com/privacy; Opt-out: Opt-Out-Plugin: https: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Ustawienia wyświetlania reklam: https://adssettings.google.com/authenticated.

Zmiana i aktualizacja polityki prywatności

Prosimy Cię o regularne zapoznawanie się z treścią naszej polityki prywatności. Dostosowujemy politykę prywatności, gdy tylko zmiany w przetwarzaniu danych przez nas sprawiają, że jest to konieczne. Poinformujemy Cię, gdy tylko zmiany będą wymagały współpracy z Twojej strony (np. zgody) lub innego indywidualnego powiadomienia.

Tam, gdzie w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności podajemy adresy i dane kontaktowe firm i organizacji, należy pamiętać, że adresy te mogą z czasem ulec zmianie i prosimy o sprawdzenie szczegółów przed skontaktowaniem się z nami.

Prawa osób, których dane dotyczą

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Ci różne prawa na mocy RODO, które wynikają w szczególności z art. 15-21 RODO:

 • Prawo do sprzeciwu: Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie danych. 1 litr. e lub f DSGVO; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach. Jeśli dane osobowe dotyczące użytkownika są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych do celów takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 • Prawo do odwołania zgody: Masz prawo do odwołania każdej udzielonej zgody w dowolnym momencie.
 • Prawo dostępu: Masz prawo zażądać potwierdzenia, czy dane, o których mowa, są przetwarzane i uzyskać informacje na temat tych danych oraz otrzymać dalsze informacje i kopię danych zgodnie z wymogami prawnymi.
 • Prawo do sprostowania: Zgodnie z prawem masz prawo zażądać uzupełnienia lub sprostowania nieprawidłowych danych, które Cię dotyczą.
 • Prawo do usunięcia i ograniczenia przetwarzania: Masz prawo, zgodnie z prawem, zażądać natychmiastowego usunięcia danych, które Cię dotyczą lub, alternatywnie, zażądać ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z prawem.
 • Prawo do przenoszenia danych: Masz prawo do otrzymania dotyczących Ciebie danych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie zgodnie z wymogami prawnymi lub do zażądania przeniesienia ich do innego administratora.
 • Skarga do organu nadzorczego: Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza wymogi RODO.

Definicje terminów

Ta sekcja zawiera przegląd terminów używanych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Wiele terminów zostało zaczerpniętych z przepisów prawa i zdefiniowanych przede wszystkim w art. 4 RODO. Definicje prawne są wiążące. Z drugiej strony poniższe wyjaśnienia mają przede wszystkim pomóc w zrozumieniu. Terminy są posortowane alfabetycznie.

 • Dane osobowe: „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy (np. plik cookie) lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 • Profile z informacjami o użytkowniku: Przetwarzanie „profili z informacjami o użytkowniku” lub w skrócie „profili” obejmuje każdy rodzaj zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do analizy, oceny lub przewidywania pewnych aspektów osobistych dotyczących osoby fizycznej (w zależności od rodzaju profilowania może to obejmować różne informacje dotyczące danych demograficznych, zachowań i zainteresowań, takich jak interakcje ze stronami internetowymi i ich treścią itp. Pliki cookie i sygnalizatory WWW są często wykorzystywane do profilowania.
 • Pomiar zasięgu: Pomiar zasięgu (określany również jako analityka internetowa) służy do oceny przepływu odwiedzających do oferty online i może obejmować zachowanie odwiedzających lub ich zainteresowania określonymi informacjami, takimi jak zawartość strony internetowej. Za pomocą analizy zasięgu właściciele witryn mogą na przykład sprawdzić, o której godzinie użytkownicy odwiedzają ich witrynę i jakie treści ich interesują. Pozwala im to na przykład lepiej dostosować zawartość strony internetowej do potrzeb odwiedzających. Do celów analizy zasięgu, pseudonimowe pliki cookie i sygnalizatory WWW są często wykorzystywane do rozpoznawania powracających odwiedzających, a tym samym do uzyskiwania dokładniejszych analiz korzystania z oferty online.
 • Administrator: osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 • Przetwarzanie: „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany. Termin ten jest szeroki i obejmuje praktycznie każde przetwarzanie danych, czy to gromadzenie, ocenę, przechowywanie, przesyłanie czy usuwanie.
Tekst prawny autorstwa dr Schwenke - kliknij, aby uzyskać więcej informacji.