AGB

Witaj na klar.land

Zapoznaj się z poniższymi warunkami użytkowania, które mają zastosowanie do każdego odwiedzającego stronę internetową https://klar.land (zwaną dalej „stroną internetową”). Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków. Właściciel strony zastrzega sobie prawo do zmiany, usunięcia lub uzupełnienia informacji na tej stronie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

§1 Umowa

Zgadzają się, że zawierają prawnie wiążącą umowę z klar.land, w tym podczas korzystania z naszych usług w imieniu firmy, gdy rejestrujesz się w klar.land, uzyskujesz dostęp do naszych usług lub korzystasz z nich, klikając „Zarejestruj się” lub podobne. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Umową i/lub Warunkami użytkowania, nie klikaj przycisku „Zarejestruj się” (lub podobnego) i nie korzystaj w żaden sposób z naszych usług. Jeśli chcesz rozwiązać niniejszą Umowę, możesz to zrobić w dowolnym momencie, zamykając swoje konto i nie uzyskując już dostępu do naszych Usług ani nie korzystając z nich.

Niniejsza Umowa ma zastosowanie wyłącznie do oferty klar.land oraz informacji i usług, które określają, że są oferowane w ramach niniejszej Umowy.

Zawierasz tę umowę z klar.land UG(haftungsbeschränkt). klar.land UG(haftungsbeschränkt) staje się administratorem Twoich danych osobowych przekazywanych, gromadzonych lub przetwarzanych w związku z naszą usługą.

Gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie Twoich danych osobowych jako odwiedzającego lub użytkownika Witryny podlega niniejszej Polityce prywatności https://klar.land/#/data_privacy/.

Rejestrując się, stajesz się członkiem klar.land.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy i naszej Polityki prywatności. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany, poinformujemy Cię o tym. Daje Ci to możliwość sprawdzenia zmian przed ich wejściem w życie. Zgadzamy się, że zmiany nie mogą być wprowadzane z mocą wsteczną. Jeśli nie zgadzasz się na jakiekolwiek zmiany, możesz zamknąć swoje konto. Dalsze korzystanie z naszych Usług po opublikowaniu przez nas zmian w niniejszych Warunkach lub powiadomieniu użytkownika o takich zmianach będzie oznaczać, że użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie zaktualizowanych Warunków od daty ich wejścia w życie.

§2 Obowiązki

klar.land nie jest przeznaczony do użytku przez nieletnich w wieku poniżej 16 lat. Zawierając tę umowę, zapewniają nas, że osiągnąłeś „minimalny wiek”. Jeśli chcesz korzystać z usług, musisz potwierdzić poniższe informacje:

1. osiągnąłeś „minimalny wiek” wymagany do korzystania z gry.

2. posiadasz tylko jedno konto na klar.land, które utworzyłeś pod swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem.

Utworzenie konta przy użyciu fałszywych informacji stanowi naruszenie naszych zasad i warunków, w tym kont otwartych w imieniu innych osób lub dla osób poniżej 16 roku życia.

„Minimalny wiek” to wiek 16 lat. Jeśli jednak prawo wymaga, abyś był starszy, aby klar.land mógł zgodnie z prawem zapewnić Ci dostęp do usług bez zgody rodziców, „minimalny wiek” oznacza odpowiedni wyższy wiek.

Zgadzasz się na następujące warunki:

1. wybierasz bezpieczne hasło i utrzymujesz je w tajemnicy.

2. nie przekazujesz żadnej części swojego konta innym osobom.

3. przestrzegają prawa i jasnych zasad postępowania. Jesteś odpowiedzialny za wszystkie działania podejmowane za pośrednictwem Twojego konta, chyba że zamknąłeś konto lub zgłosiłeś nadużycie.

Jeśli chodzi o relacje między Tobą a innymi stronami, Twoje konto należy do Ciebie.

Zgadzasz się, że możemy wysyłać Ci komunikaty i wiadomości za pośrednictwem różnych środków:

1. w ramach usługi

2. na podane przez Ciebie dane kontaktowe.

Zgadzasz się aktualizować swoje dane kontaktowe.

§3 Prawa i ograniczenia

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji, zawieszenia lub zakończenia dowolnej części naszych usług. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany obowiązujących cen w przyszłości z odpowiednim wyprzedzeniem w zakresie dozwolonym przez prawo.

Korzystając z Usług, możesz być narażony na treści lub informacje, które mogą być fałszywe, niekompletne, spóźnione, wprowadzające w błąd, niezgodne z prawem, obraźliwe lub w inny sposób szkodliwe. Zasadniczo nie sprawdzamy treści dostarczanych przez naszych członków lub strony trzecie. Zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za treści lub informacje osób trzecich (w tym innych członków). Nie zawsze możemy zapobiec niewłaściwemu korzystaniu z naszych usług. Zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za takie niewłaściwe użycie. Przyjmujesz również do wiadomości, że jeśli poinformujemy Twoje kontakty i obserwujących, że Ty lub Twoja firma zostaliście wspomniani w wiadomościach, Ty lub Twoja firma możecie nieumyślnie zostać powiązani z treściami dotyczącymi osób trzecich.

Zgadzają się,

1. że klar.land nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie członków lub innych uczestników platformy,

2. że klar.land w żaden sposób nie rekomenduje żadnego konkretnego wydarzenia wymienionego w naszym serwisie,

3. że klar.land nie ocenia ani nie analizuje takich zdarzeń,

4. że będziesz przestrzegać warunków mających zastosowanie do takich wydarzeń.

klar.land zastrzega sobie prawo do ograniczenia korzystania z Usług, w tym liczby kontaktów i możliwości kontaktowania się z innymi Użytkownikami. klar.land zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub zamknięcia Twojego konta, jeśli naruszysz niniejszą Umowę lub jakiekolwiek prawo lub niewłaściwie korzystasz z Usług.

klar.land zastrzega sobie wszelkie prawa własności intelektualnej do Usług.

§4 Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności

klar.land nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji w odniesieniu do Usług i nie gwarantuje, że Usługi będą nieprzerwane lub wolne od błędów. Usługi, w tym treści i informacje, są świadczone na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności”. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo klar.land zrzeka się wszelkich gwarancji, dorozumianych lub ustawowych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji tytułu, dokładności danych, nienaruszania praw, przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo i o ile klar.land nie zawarł oddzielnej pisemnej umowy, która zastępuje niniejszą Umowę, klar.land wyklucza wszelką odpowiedzialność za utratę zysków lub możliwości biznesowych, utratę reputacji, np. obraźliwy obelżywy język, utratę danych lub jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, wtórne lub karne w związku z niniejszą Umową.

klar.land nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie w związku z niniejszą Umową za jakiekolwiek kwoty przekraczające całkowitą kwotę opłat uiszczonych lub należnych od Ciebie na rzecz klar.land w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, jeśli takie istnieją, lub 1,000 EURO.

Ograniczenie odpowiedzialności w niniejszym paragrafie jest częścią podstawy Umowy i ma zastosowanie do wszystkich roszczeń z tytułu odpowiedzialności, nawet jeśli klar.land został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód i jeśli te środki zaradcze nie służą ich właściwemu celowi.

Niniejsze ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku śmierci lub obrażeń ciała, oszustwa, rażącego zaniedbania lub umyślnego działania, naruszenia kardynalnego obowiązku, przy czym ten ostatni jest obowiązkiem, który jest warunkiem świadczenia przez nas usług i na którego wykonanie możesz liczyć, ale tylko w zakresie, w jakim strata lub szkoda wynika bezpośrednio z naruszenia i była możliwa do przewidzenia w momencie zawierania niniejszej umowy oraz w zakresie, w jakim odnosi się do typowej straty lub szkody w związku z niniejszą umową.

§5 Wypowiedzenie

Zarówno Ty, jak i klar.land możecie rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie, powiadamiając o tym drugą stronę. Po rozwiązaniu umowy użytkownik traci prawo dostępu do Usług lub korzystania z nich. Po rozwiązaniu umowy nadal obowiązują następujące postanowienia:

– jesteśmy uprawnieni do wykorzystywania i ujawniania Twoich opinii.

– Członkowie i/lub Odwiedzający są uprawnieni do dalszego udostępniania treści i informacji, które udostępniłeś za pośrednictwem Usług.

– Wszelkie kwoty należne drugiej stronie od którejkolwiek ze stron przed rozwiązaniem umowy pozostają należne po rozwiązaniu umowy.

– Sekcje 4, 6, 8.

§6 Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

Użytkownik i klar.land przyjmują do wiadomości, że wszelkie spory dotyczące niniejszej Umowy i/lub Usług podlegają prawu niemieckiemu, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych. Użytkownik i klar.land zgadzają się, że roszczenia i spory mogą być rozpatrywane wyłącznie w Niemczech, a obie strony wyrażają zgodę na osobistą jurysdykcję sądów w Niemczech, w Kolonii.

§7 Warunki ogólne

Jeśli sąd właściwy dla niniejszej umowy stwierdzi, że jakakolwiek część umowy jest niewykonalna, my i użytkownik udzielamy sądowi zgody na zmianę warunków w taki sposób, aby dana część była wykonalna, pozostawiając jej intencję bez zmian. Jeśli sąd nie będzie w stanie tego zrobić, obie strony zgadzają się zwrócić do sądu o usunięcie niewykonalnej części i dalsze egzekwowanie pozostałej części niniejszej umowy.

Niniejsza Umowa jest jedyną umową dotyczącą Usług i zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy dotyczące Usług.

Jeśli nie podejmiemy działań w związku z naruszeniem tej umowy, nie oznacza to, że klar.land zrezygnował z prawa do egzekwowania tej umowy. Nie możesz scedować niniejszej Umowy na żadną osobę bez naszej zgody. Przyjmujesz jednak do wiadomości, że klar.land może scedować niniejszą Umowę na stronę nabywającą Instrument Bazowy bez Twojej zgody. Umowa nie przewiduje beneficjentów będących osobami trzecimi.

Użytkownik potwierdza, że będzie wysyłać powiadomienia prawne wyłącznie na adres podany w Sekcji 10.

§8 Ceny

W przypadku zamówienia modelu subskrypcji obowiązują ceny podane w momencie składania zamówienia. Zamówienie zostanie przez nas potwierdzone w ciągu 24 godzin. Wraz z potwierdzeniem otrzymasz fakturę, którą należy niezwłocznie opłacić. Składając zamówienie, zawierasz prawnie wiążącą umowę, która skutkuje wzajemnymi prawami i obowiązkami. Jesteś zobowiązany do odpowiedniego opłacenia faktury; z naszej strony istnieje roszczenie do płatności uzgodnionych w miesięcznych odstępach czasu lub, w przypadku jednorazowych ofert usług, odpowiednio jednorazowo.

Dodatkowe usługi będą fakturowane oddzielnie, według podanych cen lub na podstawie indywidualnej wyceny.

§9 Okres obowiązywania i rozwiązanie

Czas trwania naszych modeli subskrypcji wynosi co najmniej 12 miesięcy, chyba że określono inaczej.

Okres obowiązywania umowy ulega każdorazowo przedłużeniu o kolejne 12 miesięcy, o ile umowa nie zostanie wypowiedziana na piśmie z 3-miesięcznym wyprzedzeniem. Oświadczenie o wypowiedzeniu musi zostać złożone na piśmie, co najmniej pocztą elektroniczną.

§10 Zasady postępowania

Co możesz zrobić.

1. przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa, w tym między innymi przepisów o ochronie danych, przepisów o własności intelektualnej, przepisów antyspamowych, przepisów eksportowych, przepisów podatkowych i wymogów regulacyjnych.

2. podajesz nam prawidłowe informacje i upewniasz się, że są one zawsze aktualne.

3. Używasz swojego prawdziwego imienia i nazwiska w profilu.

4. korzystają z usług w sposób profesjonalny.

Czego nie możesz robić

1. tworzyć fałszywej tożsamości na clear.land, wprowadzać w błąd co do swojej tożsamości, tworzyć profilu członka dla kogoś innego niż Ty lub używać lub próbować używać konta innej osoby.

2. opracowywać, wspierać lub wykorzystywać jakiegokolwiek oprogramowania, urządzeń, skryptów, robotów lub innych środków lub procesów w celu skrobania lub kopiowania w inny sposób profili i innych danych z Usług.

3. pomijanie funkcji bezpieczeństwa lub omijanie lub obchodzenie innych kontroli dostępu lub ograniczeń użytkowania.

4. kopiowania, wykorzystywania, ujawniania lub rozpowszechniania informacji uzyskanych bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich za pośrednictwem Usług bez zgody klar.land.

5. ujawniać informacji, jeśli nie masz na to zgody.

6. naruszać praw własności intelektualnej innych osób, w tym praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych i innych praw własności.

7. naruszać własności intelektualnej lub innych praw klar.land.

8. publikować treści zawierających wirusy, robaki lub inny szkodliwy kod.

9. inżynierii wstecznej, dekompilacji, dezasemblacji, odszyfrowania lub innych prób uzyskania kodu źródłowego Usług lub jakiejkolwiek powiązanej technologii, która nie jest open source.

10. stwarzać wrażenia, że jesteś powiązany lub wspierany przez klar.land bez naszej wyraźnej zgody.

11. wynajmować, wydzierżawiać, pożyczać, handlować, sprzedawać/odsprzedawać lub w inny sposób zarabiać na Usługach lub powiązanych danych lub uzyskiwać dostęp do Usług lub powiązanych danych bez zgody klar.land.

12. głębokiego linkowania do naszych usług bez zgody klar.land w celach innych niż publikacja Twojego profilu lub promowanie naszych usług.

13. korzystania z botów lub innych zautomatyzowanych metod uzyskiwania dostępu do Usług, dodawania lub pobierania kontaktów oraz wysyłania lub przekierowywania wiadomości.

14. monitorowanie dostępności, wydajności i funkcjonalności usług w celach konkurencyjnych.

15. „Ramka”, „Lustro” lub w inny sposób symulować wygląd lub działanie Usług.

16. zasłaniać lub w inny sposób modyfikować Usługi lub ich wygląd.

17. utrudniać działanie usług lub nakładać na nie nieuzasadnione obciążenie.

§11 Skarga

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób. W związku z tym niniejsza Umowa wymaga, aby informacje publikowane przez Członków były dokładne i nie naruszały praw własności intelektualnej ani innych praw osób trzecich. Jeśli mimo to reklamacja okaże się konieczna, prosimy o skierowanie jej na adres: klar.land UG(haftungsbeschränkt), Am Birkenbusch 42, 51469 Bergisch Gladbach, Niemcy, [email protected].

§12 Kontakt

W przypadku ogólnych pytań możesz skontaktować się z nami online: mail.klar.land lub za pośrednictwem personelu w obszarze „klar.land”, który jest tam dostępny online.