AGB

Welkom bij klar.land

Lees de volgende gebruiksvoorwaarden, die van toepassing zijn op elke bezoeker van de website https://klar.land (hierna te noemen de ‘website’). Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden. De eigenaar van de website behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, verwijderen of aan te vullen.

§1 Contract

Zij gaan ermee akkoord een wettelijk bindend contract aan te gaan met klar.land, ook wanneer je onze diensten gebruikt namens een bedrijf, wanneer je je registreert bij klar.land, toegang krijgt tot onze diensten of er gebruik van maakt door te klikken op ‘Registreren’ of iets dergelijks. Als je niet akkoord gaat met deze Overeenkomst en/of Gebruiksvoorwaarden, klik dan niet op ‘Registreren’ (of vergelijkbaar) en krijg op geen enkele manier toegang tot onze diensten. Als je deze Overeenkomst wilt beëindigen, kun je dit op elk gewenst moment doen door je account te sluiten en niet langer toegang te hebben tot of gebruik te maken van onze Services.

Deze overeenkomst is alleen van toepassing op het aanbod van klar.land en informatie en diensten waarbij wordt aangegeven dat deze onder deze overeenkomst worden aangeboden.

Je gaat dit contract aan met klar.land UG(haftungsbeschränkt). klar.land UG(haftungsbeschränkt) wordt de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens die worden verstrekt aan, verzameld voor of door, of verwerkt in verband met onze service.

Als bezoeker of gebruiker van de Website is het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van je persoonlijke gegevens onderworpen aan dit Privacybeleid https://klar.land/#/data_privacy/.

Als je je registreert, word je lid van klar.land.

We behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst en ons Privacybeleid te wijzigen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen, stellen we je daarvan op de hoogte. Dit geeft je de mogelijkheid om wijzigingen te bekijken voordat ze van kracht worden. We zijn het ermee eens dat veranderingen niet met terugwerkende kracht kunnen worden doorgevoerd. Als je het niet eens bent met de wijzigingen, kun je je account sluiten. Als je gebruik blijft maken van onze Services nadat we onze wijzigingen in deze Voorwaarden hebben gepubliceerd of je van dergelijke wijzigingen op de hoogte hebben gesteld, betekent dit dat je ermee instemt vanaf de ingangsdatum gebonden te zijn aan de bijgewerkte Voorwaarden.

§2 Rechten

klar.land is niet bedoeld voor gebruik door minderjarigen jonger dan 16 jaar. Door dit contract aan te gaan, verzekeren ze ons dat je de ‘minimumleeftijd’ hebt bereikt. Als je de diensten wilt gebruiken, moet je het volgende bevestigen:

1. je de ‘minimumleeftijd’ voor gebruik hebt bereikt.

2. je hebt maar één account op klar.land die je hebt aangemaakt met je echte naam.

Het aanmaken van een account met behulp van valse informatie is een schending van onze algemene voorwaarden, dit geldt ook voor accounts die zijn aangemaakt op naam van anderen of voor personen jonger dan 16 jaar.

De ‘minimumleeftijd’ is 16 jaar. Als de wet echter vereist dat je ouder bent om klar.land in staat te stellen je rechtmatig toegang te geven tot de diensten zonder ouderlijke toestemming, betekende ‘minimumleeftijd’ de relevante hogere leeftijd.

Je gaat akkoord met het volgende:

1. Je kiest een veilig wachtwoord en houdt het geheim en vertrouwelijk.

2. je draagt geen enkel deel van je account over aan anderen.

3. ze houden zich aan de wet en aan de duidelijke gedragsregels. Je bent verantwoordelijk voor alle acties die via je account worden ondernomen, tenzij je de account hebt gesloten of misbruik hebt gemeld.

In termen van de relatie tussen jou en andere partijen, is je account van jou.

Je gaat ermee akkoord dat we je op verschillende manieren communicatie en berichten kunnen sturen:

1. Binnen de dienst

2. naar de contactgegevens die je hebt opgegeven.

Je stemt ermee in om je contactgegevens up-to-date te houden.

§3 Rechten en beperkingen

We behouden ons het recht voor om delen van onze diensten te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. We behouden ons ook het recht voor om onze geldende prijzen in de toekomst te wijzigen, mits redelijke kennisgeving voor zover wettelijk toegestaan.

Door de Diensten te gebruiken, kun je worden blootgesteld aan inhoud of informatie die onjuist, onvolledig, laat, misleidend, onwettig, beledigend of anderszins schadelijk kan zijn. Uit principe controleren we de inhoud die door onze leden of derden wordt aangeleverd niet. Je gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud of informatie van derden (inclusief die van andere leden). We kunnen dit misbruik van onze diensten niet altijd voorkomen. Je gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor dergelijk misbruik. U begrijpt ook dat als wij uw contacten en volgers informeren dat u of uw bedrijf in het nieuws is genoemd, u of uw bedrijf onbedoeld kan worden gekoppeld aan inhoud over derden.

Ze zijn het met elkaar eens,

1. dat klar.land niet verantwoordelijk is voor het gedrag van de leden of andere deelnemers van het platform,

2. dat klar.land op geen enkele wijze een bepaald evenement aanbeveelt dat op onze service wordt vermeld,

3. dat klar.land dergelijke gebeurtenissen niet evalueert of beoordeelt,

4. dat je je zult houden aan de voorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke evenementen.

klar.land behoudt zich het recht voor om je gebruik van de Diensten te beperken, inclusief het aantal contacten en je mogelijkheid om contact op te nemen met andere Leden. klar.land behoudt zich het recht voor om je account te beperken, op te schorten of te beëindigen als je deze overeenkomst of een wet overtreedt of misbruik maakt van de services.

klar.land behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten op de Services voor.

§4 Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid

klar.land doet geen toezeggingen en geeft geen garanties met betrekking tot de diensten en garandeert niet dat de diensten ononderbroken of vrij van fouten zijn. De diensten, inclusief inhoud en informatie, worden geleverd op een “as is” en “as available” basis. Voor zover wettelijk toegestaan wijst klar.land alle garanties af, impliciet of wettelijk, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties met betrekking tot titel, nauwkeurigheid van gegevens, niet-inbreuk, verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Voor zover wettelijk toegestaan en tenzij klar.land een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst heeft gesloten die deze overeenkomst vervangt, sluit klar.land alle aansprakelijkheid uit voor winstderving of verlies van zakelijke kansen, reputatieschade, bijvoorbeeld beledigend taalgebruik, verlies van gegevens of enige indirecte, incidentele, gevolg- of strafschade in verband met deze overeenkomst.

klar.land is niet aansprakelijk jegens jou in verband met deze overeenkomst voor bedragen die hoger zijn dan het totale bedrag van de vergoedingen betaald of betaalbaar door jou aan klar.land gedurende de looptijd van deze overeenkomst, indien van toepassing, of 1.000 EURO.

De beperking van aansprakelijkheid in deze paragraaf maakt deel uit van de basis van de Overeenkomst en geldt voor alle aansprakelijkheidsclaims en zelfs als klar.land is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade en als deze rechtsmiddelen niet hun juiste doel dienen.

Deze aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing in gevallen van overlijden of persoonlijk letsel, fraude, grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag, schending van een kardinale plicht, waarbij dit laatste een plicht is die een voorwaarde vormt voor het leveren van de diensten en waarvan je erop mag vertrouwen dat wij deze zullen nakomen, maar alleen voor zover het verlies of de schade rechtstreeks voortvloeit uit de schending en voorzienbaar was ten tijde van het aangaan van deze overeenkomst en voor zover het gaat om typisch verlies of schade in verband met deze overeenkomst.

§5 Beëindiging

Zowel jij als klar.land kan deze Overeenkomst op elk moment beëindigen door de andere partij hiervan op de hoogte te stellen. Bij beëindiging verlies je het recht op toegang tot of gebruik van de Services. Na beëindiging blijft het volgende van toepassing:

– hebben we het recht om je feedback te gebruiken en openbaar te maken.

– Leden en/of Bezoekers hebben het recht om content en informatie die je hebt gedeeld via de Diensten verder te delen.

– Alle bedragen die een van de partijen vóór beëindiging aan de andere partij verschuldigd was, blijven verschuldigd na beëindiging.

– Secties 4, 6, 8.

§6 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Jij en klar.land erkennen dat de wetten van Duitsland, met uitsluiting van conflicterende wettelijke bepalingen, van toepassing zijn op elk geschil met betrekking tot deze Overeenkomst en/of Services. Jij en klar.land komen overeen dat claims en geschillen alleen in Duitsland mogen worden beslecht en beide partijen stemmen in met de persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken van Duitsland, Keulen.

§7 Algemene voorwaarden

Als een rechtbank met rechtsbevoegdheid over dit contract oordeelt dat een deel van het contract onuitvoerbaar is, geven wij en jij de rechtbank toestemming om de voorwaarden te wijzigen zodat het betreffende deel uitvoerbaar is, waarbij de intentie ongewijzigd blijft. Als de rechtbank hiertoe niet in staat is, stemmen beide partijen ermee in de rechtbank te verzoeken het niet-afdwingbare gedeelte te verwijderen en de rest van deze overeenkomst te blijven afdwingen.

Deze Overeenkomst is de enige overeenkomst tussen en met betrekking tot de Diensten en vervangt alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot de Diensten.

Als we geen actie ondernemen om een schending van dit contract aan te pakken, betekent dit niet dat klar.land afstand heeft gedaan van haar recht om dit contract af te dwingen. Je mag deze Overeenkomst niet overdragen aan een persoon zonder onze toestemming. Je erkent echter dat klar.land deze Overeenkomst kan overdragen aan een partij die de Onderliggende waarde koopt zonder jouw toestemming. Er zijn geen derde begunstigden in dit contract.

Je erkent dat je wettelijke kennisgevingen uitsluitend zult sturen naar het adres dat is vermeld in Artikel 10.

§8 Prijzen

Als je een abonnementsmodel bestelt, gelden de prijzen die op het moment van bestellen worden vermeld. De bestelling wordt binnen 24 uur door ons bevestigd. Je ontvangt de factuur bij de bevestiging, die direct betaald moet worden. Door een bestelling te plaatsen ga je een wettelijk bindend contract aan, dat resulteert in wederzijdse rechten en plichten. Je bent verplicht de factuur dienovereenkomstig te betalen; wij van onze kant maken aanspraak op de betalingen zoals overeengekomen met maandelijkse tussenpozen of, in het geval van eenmalige serviceaanbiedingen, eenmalig.

Aanvullende diensten worden apart gefactureerd, tegen de getoonde prijzen of op basis van een individuele offerte.

§9 Duur en beëindiging

De looptijd van onze abonnementsmodellen is minimaal 12 maanden, tenzij anders vermeld.

De termijn wordt telkens met 12 maanden verlengd, tenzij het contract binnen 3 maanden van tevoren schriftelijk wordt opgezegd. De opzegging moet schriftelijk worden ingediend, in ieder geval per e-mail.

§10 Gedragsregels

Wat je mag doen.

1. alle toepasselijke wetten naleven, inclusief maar niet beperkt tot wetten op het gebied van gegevensbescherming, intellectueel eigendom, anti-spamwetten, exportvoorschriften, belastingwetten en regelgevende vereisten.

2. je ons voorziet van correcte informatie en ervoor zorgt dat deze altijd up-to-date is.

3. je gebruikt je echte naam in je profiel

4. ze de diensten op een professionele manier gebruiken.

Wat je niet moet doen

1. een valse identiteit aanmaken op clear.land, je identiteit verkeerd voorstellen, een lidprofiel aanmaken voor iemand anders dan jezelf of de account van iemand anders gebruiken of proberen te gebruiken.

2. Software, apparaten, scripts, robots of andere middelen of processen ontwikkelen, ondersteunen of gebruiken om profielen en andere gegevens van Services te scrapen of anderszins te kopiëren.

3. beveiligingsfuncties omzeilen of andere toegangscontroles of gebruiksbeperkingen omzeilen.

4. informatie die rechtstreeks of via derden is verkregen via de Services te kopiëren, te gebruiken, openbaar te maken of te verspreiden zonder toestemming van klar.land.

5. informatie vrijgeven als je daar geen toestemming voor hebt.

6. geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van anderen, waaronder auteursrechten, octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen en andere eigendomsrechten.

7. de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van klar.land schenden.

8. iets publiceren dat softwarevirussen, wormen of andere schadelijke code bevat.

9. de broncode van de Services of enige verwante technologie die niet open source is, reverse-engineeren, decompileren, demonteren, decoderen of anderszins proberen af te leiden.

10. de indruk wekken dat je verbonden bent aan of onderschreven wordt door klar.land zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

11. de Diensten of bijbehorende gegevens verhuren, leasen, uitlenen, verhandelen, verkopen/herverkopen of anderszins te gelde maken of toegang krijgen tot de Diensten of bijbehorende gegevens zonder toestemming van klar.land.

12. zonder toestemming van klar.land te deeplinken naar onze diensten voor andere doeleinden dan het publiceren van je profiel of het promoten van onze diensten.

13. bots of andere geautomatiseerde methoden gebruiken om toegang te krijgen tot de Services, contacten toe te voegen of te downloaden en berichten te verzenden of om te leiden.

14. de beschikbaarheid, prestaties en functionaliteit van de diensten monitoren voor concurrentiedoeleinden.

15. Het uiterlijk of de werking van de Diensten ‘framen’, ‘spiegelen’ of anderszins simuleren.

16. De Services of het uiterlijk ervan onleesbaar maken of anderszins wijzigen.

17. de werking van de diensten belemmeren of hen op onredelijke wijze belasten.

§11 Klacht

We houden rekening met de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Dienovereenkomstig vereist deze Overeenkomst dat de door Leden gepubliceerde informatie nauwkeurig is en geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden. Mocht een klacht desondanks noodzakelijk zijn, richt deze dan aan: klar.land UG(haftungsbeschränkt), Am Birkenbusch 42, 51469 Bergisch Gladbach, Duitsland, [email protected].

§12 Contact opnemen

Voor algemene vragen kun je online contact met ons opnemen: mail.klar.land of via de medewerkers in het ‘klar.land’ gedeelte die daar online beschikbaar zijn.