AGB

Välkommen till klar.land

Vänligen läs följande användarvillkor, som gäller för alla besökare på webbplatsen https://klar.land (nedan kallad ”webbplatsen”). Genom att använda denna webbplats samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Ägaren till webbplatsen förbehåller sig rätten att när som helst ändra, radera eller komplettera informationen på denna webbplats utan föregående meddelande.

§1 Kontrakt

De samtycker till att ingå ett juridiskt bindande avtal med klar.land, inklusive när du använder våra tjänster på uppdrag av ett företag, när du registrerar dig hos klar.land, får tillgång till eller använder våra tjänster genom att klicka på ”Registrera” eller liknande. Om du inte samtycker till detta avtal och/eller användarvillkoren ska du inte klicka på ”Registrera” (eller liknande) och inte på något sätt få tillgång till någon av våra tjänster. Om du vill säga upp detta avtal kan du göra det när som helst genom att avsluta ditt konto och inte längre komma åt eller använda våra tjänster.

Detta Avtal gäller endast för erbjudande av klar.land samt information och tjänster som anger att de erbjuds under detta Avtal.

Du ingår detta avtal med klar.land UG(haftungsbeschränkt). klar.land UG(haftungsbeschränkt) blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter som lämnas till, samlas in för eller av, eller behandlas i samband med vår tjänst.

Som besökare eller användare av webbplatsen omfattas insamling, användning och utlämnande av dina personuppgifter av denna integritetspolicy https://klar.land/#/data_privacy/.

När du registrerar dig blir du medlem i klar.land.

Vi förbehåller oss rätten att ändra detta Avtal och vår Integritetspolicy. Om vi gör några väsentliga ändringar kommer vi att informera dig. Detta ger dig möjlighet att granska ändringar innan de träder i kraft. Vi är överens om att ändringar inte kan göras retroaktivt. Om du inte godkänner ändringarna kan du avsluta ditt konto. Om du fortsätter att använda våra tjänster efter att vi har publicerat våra ändringar av dessa villkor eller meddelat dig om sådana ändringar innebär det att du samtycker till att vara bunden av de uppdaterade villkoren från och med deras ikraftträdandedatum.

§2 Avgifter

klar.land är inte avsett att användas av minderåriga under 16 år. Genom att ingå detta avtal försäkrar de oss om att du har uppnått ”minimiåldern”. Om du vill använda tjänsterna måste du bekräfta följande:

1. Du har uppnått den ”minimiålder” som krävs för användning.

2. Du får endast ha ett konto på klar.land som du har skapat med ditt riktiga namn.

Att skapa ett konto med falska uppgifter är ett brott mot våra villkor, detta gäller även konton som öppnats i andras namn eller för personer under 16 år.

Den ”lägsta åldern” är 16 år. Om lagen kräver att du är äldre för att klar.land lagligen ska kunna ge dig tillgång till tjänsterna utan föräldrars samtycke, avses dock med ”minimiålder” den relevanta högre åldern.

Du samtycker till följande:

1. Du väljer ett säkert lösenord och håller det hemligt och konfidentiellt.

2. Du får inte överföra någon del av ditt konto till andra.

3. De följer lagen och uppförandereglerna från Clear.land. Du är ansvarig för alla åtgärder som vidtas via ditt konto om du inte har stängt kontot eller rapporterat missbruk.

När det gäller förhållandet mellan dig och andra parter tillhör ditt konto dig.

Du samtycker till att vi kan skicka kommunikation och meddelanden till dig på olika sätt:

1. Inom tjänsten

2. till de kontaktuppgifter du har angett.

Du förbinder dig att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade.

§3 Rättigheter och begränsningar

Vi förbehåller oss rätten att ändra, avbryta eller avsluta någon del av våra tjänster. Vi förbehåller oss också rätten att ändra våra tillämpliga priser i framtiden med rimligt varsel i den utsträckning som tillåts enligt lag.

Genom att använda tjänsterna kan du exponeras för innehåll eller information som kan vara falsk, ofullständig, sen, vilseledande, olaglig, stötande eller på annat sätt skadlig. Av principiella skäl kontrollerar vi inte innehåll som tillhandahålls av våra medlemmar eller tredje part. Du samtycker till att vi inte är ansvariga för innehåll eller information från tredje part (inklusive andra medlemmars innehåll). Vi kan inte alltid förhindra detta missbruk av våra tjänster. Du samtycker till att vi inte är ansvariga för sådant missbruk. Du förstår också att om vi informerar dina kontakter och följare om att du eller ditt företag har nämnts i nyheterna, kan du eller ditt företag oavsiktligt länkas till innehåll om tredje part.

De är överens,

1. att klar.land inte ansvarar för beteendet hos medlemmarna eller andra deltagare på plattformen,

2. att klar.land inte på något sätt rekommenderar något särskilt evenemang som anges i vår tjänst,

3. att klar.land inte utvärderar eller granskar sådana evenemang,

4. att du kommer att följa de villkor som gäller för sådana evenemang.

klar.land förbehåller sig rätten att begränsa din användning av Tjänsterna, inklusive antalet kontakter och din möjlighet att kontakta andra Medlemmar. klar.land förbehåller sig rätten att begränsa, stänga av eller avsluta ditt konto om du bryter mot detta Avtal eller någon lag eller missbrukar Tjänsterna.

klar.land förbehåller sig alla immateriella rättigheter till Tjänsterna.

§4 Uteslutning och begränsning av ansvar

klar.land lämnar inga utfästelser eller garantier med avseende på Tjänsterna och garanterar inte att Tjänsterna kommer att vara oavbrutna eller felfria. Tjänsterna, inklusive innehåll och information, tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”enligt tillgänglighet”. I den utsträckning som tillåts enligt lag friskriver sig klar.land från alla garantier, såväl underförstådda som lagstadgade, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier avseende äganderätt, uppgifternas riktighet, icke-intrång, säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.

I den utsträckning lagen tillåter, och om inte klar.land har ingått ett separat skriftligt avtal som ersätter detta Avtal, utesluter klar.land allt ansvar för utebliven vinst eller affärsmöjlighet, skada på anseende, t.ex. kränkande språkbruk, förlust av data eller någon indirekt, oförutsedd, följd- eller straffrättslig skada i samband med detta Avtal.

klar.land skall inte vara ansvarig gentemot dig i samband med detta Avtal för något belopp som överstiger det totala beloppet av avgifter som betalats eller skall betalas av dig till klar.land under avtalstiden, om något, eller 1.000 EURO.

Ansvarsbegränsningen i detta stycke utgör en del av grunden för Avtalet och gäller för samtliga skadeståndsanspråk och även om klar.land har informerats om möjligheten av sådana skador och om dessa rättsmedel inte tjänar sitt rätta syfte.

Dessa ansvarsbegränsningar gäller inte i fall av dödsfall eller personskada, bedrägeri, grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse, brott mot en kardinalplikt, där den senare är en plikt som är ett villkor för att vi ska tillhandahålla tjänsterna och som du kan lita på att vi utför, men endast i den utsträckning som förlusten eller skadan härrör direkt från överträdelsen och var förutsägbar vid tidpunkten för ingåendet av detta avtal och i den utsträckning som den hänför sig till en typisk förlust eller skada i samband med detta avtal.

§5 Uppsägning

Både du och klar.land kan när som helst säga upp detta Avtal genom att meddela den andra parten. Vid uppsägning förlorar du rätten att komma åt eller använda tjänsterna. Efter uppsägning skall följande fortsätta att gälla:

– vi har rätt att använda och lämna ut din feedback.

– Medlemmar och/eller Besökare har rätt att ytterligare dela innehåll och information som du har delat via Tjänsterna.

– Alla belopp som endera parten är skyldig den andra parten före uppsägningen ska fortsätta att vara skyldiga efter uppsägningen.

– Avsnitten 4, 6 och 8.

§6 Tillämplig lag och tvistlösning

Du och klar.land bekräftar att Tysklands lagar, med undantag för lagvalsregler, ska reglera alla tvister som rör detta Avtal och/eller Tjänster. Du och klar.land är överens om att anspråk och tvister endast får prövas i Tyskland och båda parter samtycker till den personliga jurisdiktionen för domstolarna i Tyskland, Köln.

§7 Allmänna villkor

Om en domstol med jurisdiktion över detta avtal finner att någon del av avtalet inte är verkställbar, ger vi och du domstolen vårt samtycke till att ändra villkoren så att delen i fråga är verkställbar och lämnar dess avsikt oförändrad. Om domstolen inte kan göra det, är båda parter överens om att begära att domstolen tar bort den icke verkställbara delen och fortsätter att verkställa återstoden av detta avtal.

Detta Avtal är det enda avtalet mellan och avseende Tjänsterna och ersätter alla tidigare avtal avseende Tjänsterna.

Om vi inte vidtar åtgärder för att hantera ett brott mot detta avtal, betyder det inte att klar.land har gett upp sin rätt att genomdriva detta avtal. Du får inte överlåta detta avtal till någon annan person utan vårt tillstånd. Du medger dock att klar.land får överlåta detta Avtal till part som köper Underliggande utan ditt samtycke. Det finns inga tredjepartsförmånstagare i detta avtal.

Du bekräftar att du kommer att skicka juridiska meddelanden till och endast till den adress som anges i avsnitt 10.

§8 Priser

Vid beställning av en prenumerationsmodell gäller de priser som anges vid tidpunkten för beställningen. Beställningen bekräftas av oss inom 24 timmar. Du kommer att få fakturan med bekräftelsen, som förfaller till betalning omedelbart. Med beställningen ingår du ett juridiskt bindande avtal, vilket resulterar i ömsesidiga rättigheter och skyldigheter. Du är skyldig att betala fakturan i enlighet med detta; för vår del finns det ett krav på betalningar enligt överenskommelse med månatliga intervall eller, vid enstaka serviceerbjudanden, motsvarande en gång.

Ytterligare tjänster faktureras separat, antingen till angivna priser eller på grundval av en individuell offert.

§9 Löptid och uppsägning

Våra abonnemangsmodeller löper på minst 12 månader, om inget annat anges.

Avtalstiden förlängs med ytterligare 12 månader i varje enskilt fall, om inte avtalet sägs upp skriftligen inom 3 månader i förväg. Uppsägningen måste ske skriftligen, åtminstone via e-post.

§10 Uppföranderegler

Vad du kan göra.

1. följa alla tillämpliga lagar, inklusive men inte begränsat till dataskyddslagar, immaterialrättslagar, antispamlagar, exportbestämmelser, skattelagar och myndighetskrav.

2. Du ger oss korrekt information och ser till att den alltid är uppdaterad.

3. Du använder ditt riktiga namn i din profil.

4. De använder tjänsterna på ett professionellt sätt.

Vad du inte får göra

1. skapa en falsk identitet på clear.land, förvränga din identitet, skapa en medlemsprofil för någon annan än dig själv, eller använda eller försöka använda någon annans konto.

2. utveckla, stödja eller använda någon programvara, enhet, skript, robot eller andra medel eller processer för att skrapa eller på annat sätt kopiera profiler och andra data från tjänster.

3. åsidosätta säkerhetsfunktioner eller kringgå eller kringgå andra åtkomstkontroller eller användningsbegränsningar.

4. kopiera, använda, avslöja eller distribuera information som erhållits direkt eller genom tredje man via Tjänsterna utan tillstånd från klar.land.

5. lämna ut information om du inte har tillstånd att göra det.

6. göra intrång i andras immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt, patent, varumärken, affärshemligheter och andra äganderättigheter.

7. kränka klar.lands immateriella rättigheter eller andra rättigheter.

8. publicera något som innehåller mjukvaruvirus, maskar eller annan skadlig kod.

9. bakåtutveckla, dekompilera, demontera, dekryptera eller på annat sätt försöka härleda källkoden till tjänsterna eller någon relaterad teknik som inte är öppen källkod.

10. Skapa intryck av att du är ansluten till eller stöds av klar.land utan vårt uttryckliga tillstånd.

11. hyra ut, leasa, låna ut, byta, sälja/återförsälja eller på annat sätt tjäna pengar på Tjänsterna eller tillhörande data eller få tillgång till Tjänsterna eller tillhörande data utan klar.lands samtycke.

12. djuplänka till våra tjänster utan klar.lands samtycke för andra ändamål än att offentliggöra din profil eller marknadsföra våra tjänster.

13. använda robotar eller andra automatiserade metoder för att komma åt Tjänsterna, lägga till eller ladda ner kontakter och skicka eller omdirigera meddelanden.

14. övervaka tjänsternas tillgänglighet, prestanda och funktionalitet i konkurrenssyfte.

15. ”Rama in”, ”spegla” eller på annat sätt simulera utseendet på eller driften av Tjänsterna.

16. dölja eller på annat sätt ändra tjänsterna eller deras utseende.

17. hindra driften av tjänsterna eller lägga en orimlig börda på dem.

§11 Klagomål

Vi tar hänsyn till andras immateriella rättigheter. Därför kräver detta avtal att information som publiceras av medlemmar är korrekt och inte inkräktar på immateriella rättigheter eller andra rättigheter för någon tredje part. Om ett klagomål ändå skulle bli nödvändigt, vänligen adressera det till: klar.land UG(haftungsbeschränkt), Am Birkenbusch 42, 51469 Bergisch Gladbach, Tyskland, [email protected].

§12 Kontakt

För allmänna frågor kan du kontakta oss online: mail.klar.land eller via personalen i området ”klar.land” som finns tillgängliga online där.