Gegevensbescherming

Inleiding

Met de volgende gegevensbeschermingsverklaring willen we je informeren over de soorten persoonlijke gegevens (hierna ook “gegevens” genoemd) die we verwerken, voor welke doeleinden en in welke mate. De gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die door ons worden uitgevoerd, zowel in het kader van de levering van onze diensten als, in het bijzonder, op onze websites, in mobiele applicaties en binnen externe online aanwezigheden, zoals onze social media profielen (hierna gezamenlijk aangeduid als het “Online Aanbod”).

De gebruikte termen zijn niet geslachtsspecifiek.

Status: 23 januari 2022

Inhoudsopgave

Verantwoordelijk

klar.land UG(haftungsbeschränkt)
Am Birkenbusch 42
51469 Bergisch Gladbach

Gemachtigde vertegenwoordigers:David Suermann

E-Mail-Adresse:[email protected]

Overzicht van de verwerking

Het volgende overzicht geeft een samenvatting van de soorten gegevens die worden verwerkt en de doeleinden van hun verwerking en verwijst naar de betrokkenen.

Soorten verwerkte gegevens

 • Inventarisgegevens.
 • Betalingsgegevens.
 • Contactgegevens.
 • Inhoudelijke gegevens.
 • Contractgegevens.
 • Gebruiksgegevens.
 • Meta/communicatiegegevens.

Categorieën van betrokken personen

 • Geïnteresseerde partijen.
 • Communicatiepartner.
 • Gebruikers.
 • Zakelijke en contractuele partners.

Doeleinden van de verwerking

 • Contractuele diensten en klantenservice.
 • Contactverzoeken en communicatie.
 • Directe marketing.
 • Bereikmeting.
 • Kantoor- en organisatieprocedures.
 • Vragen beheren en beantwoorden.
 • Feedback.
 • Marketing.
 • Profielen met gebruikersgerelateerde informatie.
 • Aanbieden van ons online aanbod en gebruiksvriendelijkheid.

Relevante rechtsgrondslagen

Hieronder vind je een overzicht van de rechtsgrondslagen van de GDPR op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken. Houd er rekening mee dat, naast de bepalingen van de GDPR, nationale regelgeving voor gegevensbescherming van toepassing kan zijn in het land waar jij of wij woonachtig of gevestigd zijn. Mochten er in individuele gevallen meer specifieke rechtsgrondslagen relevant zijn, dan zullen we je hierover informeren in de verklaring over gegevensbescherming.

 • Toestemming (Art. 6 lid 1 p. 1 lit. a. DSGVO) – De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van hem/haar betreffende persoonsgegevens voor een specifiek doel of specifieke doelen.
 • Uitvoering van contracten en precontractuele onderzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO) – Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen.
 • Wettelijke verplichting (Art. 6 lid 1 p. 1 lit. c. DSGVO) – Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
 • Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO) – Verwerking is noodzakelijk om de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde te beschermen, tenzij deze belangen zwaarder wegen dan de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen.

Naast de gegevensbeschermingsvoorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn in Duitsland nationale voorschriften voor gegevensbescherming van toepassing. Hiertoe behoort in het bijzonder de wet ter bescherming tegen misbruik van persoonsgegevens bij gegevensverwerking (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG). In het bijzonder bevat de BDSG speciale bepalingen over het recht op informatie, het recht om gegevens te laten wissen, het recht om bezwaar te maken, de verwerking van speciale categorieën persoonsgegevens, de verwerking voor andere doeleinden en de doorgifte en geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, waaronder profilering. Verder regelt het de gegevensverwerking ten behoeve van de arbeidsrelatie (artikel 26 BDSG), in het bijzonder met betrekking tot het aangaan, uitvoeren of beëindigen van arbeidsrelaties en de toestemming van werknemers. Bovendien kan de wetgeving inzake gegevensbescherming van de afzonderlijke deelstaten van toepassing zijn.

Veiligheidsmaatregelen

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om een beschermingsniveau te waarborgen dat in overeenstemming is met het risico, in overeenstemming met de wettelijke vereisten, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, omvang, omstandigheden en doeleinden van de verwerking, evenals de verschillende waarschijnlijkheden van optreden en de omvang van de bedreiging van de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

De maatregelen omvatten in het bijzonder het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke en elektronische toegang tot de gegevens te controleren, evenals de toegang tot, de toegang tot, de openbaarmaking van, het waarborgen van de beschikbaarheid van en de scheiding van de gegevens. Bovendien hebben we procedures ingesteld om de uitoefening van rechten van betrokkenen, het wissen van gegevens en reacties op gegevenscompromissen te waarborgen. Bovendien houden we al rekening met de bescherming van persoonlijke gegevens tijdens de ontwikkeling of selectie van hardware, software en procedures in overeenstemming met het principe van gegevensbescherming, door het ontwerp van technologie en door gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen.

Gegevens verwijderen

De door ons verwerkte gegevens zullen worden verwijderd in overeenstemming met de wettelijke vereisten zodra hun toestemmingen voor verwerking worden ingetrokken of andere toestemmingen niet langer van toepassing zijn (bijv. als het doel van de verwerking van deze gegevens niet langer van toepassing is of als ze niet langer nodig zijn voor het doel).

Tenzij de gegevens worden gewist omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, blijft de verwerking ervan beperkt tot deze doeleinden. Dat wil zeggen dat de gegevens worden geblokkeerd en niet worden verwerkt voor andere doeleinden. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die moeten worden bewaard om redenen van handels- of belastingwetgeving of waarvan de opslag noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon.

Onze privacyverklaringen kunnen ook verdere informatie bevatten over het bewaren en verwijderen van gegevens, die voorrang hebben op de respectieve verwerkingen.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere geheugennotities die informatie opslaan op eindapparaten en informatie lezen van de eindapparaten. Bijvoorbeeld om de aanmeldstatus in een gebruikersaccount, de inhoud van een winkelmandje in een e-shop, de geraadpleegde inhoud of de gebruikte functies in een online aanbieding op te slaan. Cookies kunnen ook voor verschillende doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld voor de functionaliteit, veiligheid en het comfort van online aanbiedingen en het maken van analyses van bezoekersstromen.

Toestemmingsberichten: We gebruiken cookies in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Daarom vragen we vooraf toestemming aan gebruikers, behalve wanneer dit niet wettelijk verplicht is. In het bijzonder is toestemming niet nodig als het opslaan en uitlezen van de informatie, d.w.z. ook van cookies, absoluut noodzakelijk is om de gebruiker een uitdrukkelijk door de gebruiker aangevraagde telemediadienst (d.w.z. ons online aanbod) te kunnen leveren. De herroepbare toestemming wordt duidelijk gecommuniceerd naar de gebruikers en bevat informatie over het cookiegebruik in kwestie.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen onder de wetgeving inzake gegevensbescherming: De rechtsgrondslag onder de wetgeving inzake gegevensbescherming op basis waarvan we persoonsgegevens van gebruikers verwerken met behulp van cookies, hangt af van de vraag of we gebruikers om toestemming vragen. Als gebruikers toestemming geven, is hun verklaarde toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van hun gegevens. Anders worden de gegevens die met behulp van cookies worden verwerkt, verwerkt op basis van onze legitieme belangen (bijv. in het zakelijk beheer van ons online aanbod en de verbetering van de bruikbaarheid ervan) of, als dit gebeurt in het kader van de nakoming van onze contractuele verplichtingen, als het gebruik van cookies noodzakelijk is om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen. We leggen uit voor welke doeleinden we cookies verwerken in de loop van dit privacybeleid of als onderdeel van onze toestemmings- en verwerkingsprocedures.

Opslagduur: Met betrekking tot de opslagduur worden de volgende soorten cookies onderscheiden:

 • Tijdelijke cookies (ook: sessiecookies): Tijdelijke cookies worden uiterlijk verwijderd nadat een gebruiker een online aanbieding heeft verlaten en zijn eindapparaat (bijv. browser of mobiele app) heeft afgesloten.
 • Permanente cookies: Permanente cookies blijven opgeslagen, zelfs nadat het eindapparaat is afgesloten. De aanmeldstatus kan bijvoorbeeld worden opgeslagen of voorkeurscontent kan direct worden weergegeven wanneer de gebruiker een website opnieuw bezoekt. Ook kunnen gebruikersgegevens die met behulp van cookies zijn verzameld, worden gebruikt voor het meten van het bereik. Tenzij we gebruikers expliciet informeren over het type en de opslagduur van cookies (bijvoorbeeld bij het verkrijgen van toestemming), moeten gebruikers ervan uitgaan dat cookies permanent zijn en maximaal twee jaar kunnen worden opgeslagen.

Algemene informatie over herroeping en bezwaar (opt-out): Gebruikers kunnen de toestemming die ze hebben gegeven op elk gewenst moment intrekken en ook bezwaar maken tegen de verwerking in overeenstemming met de wettelijke vereisten in Art. 21 DSGVO (meer informatie over het bezwaar wordt verstrekt binnen de reikwijdte van deze gegevensbeschermingsverklaring). Gebruikers kunnen hun bezwaar ook kenbaar maken via de instellingen van hun browser.

Verdere richtlijnen voor verwerkingsactiviteiten, procedures en diensten:

 • Verwerking van cookiegegevens op basis van toestemming: We maken gebruik van een cookie toestemmingsbeheerprocedure waaronder de toestemming van gebruikers voor het gebruik van cookies, of voor de verwerking en aanbieders genoemd in de cookie toestemmingsbeheerprocedure, kan worden verkregen en beheerd en door gebruikers kan worden ingetrokken. De toestemmingsverklaring wordt opgeslagen zodat deze niet hoeft te worden herhaald en de toestemming kan worden aangetoond in overeenstemming met de wettelijke verplichting. De opslag kan plaatsvinden op de server en/of in een cookie (een zogenaamde opt-in cookie of met behulp van vergelijkbare technologieën) om de toestemming te kunnen toewijzen aan een gebruiker of zijn apparaat. Onder voorbehoud van individuele informatie over dienstverleners op het gebied van cookiebeheer, geldt de volgende informatie: De duur van de opslag van toestemming kan maximaal twee jaar zijn. Hier wordt een pseudonieme gebruikersidentificatie aangemaakt en opgeslagen met het tijdstip van toestemming, informatie over de reikwijdte van de toestemming (bijv. welke categorieën cookies en/of serviceproviders) en de gebruikte browser, het systeem en het eindapparaat.

Zakelijke diensten

Wij verwerken gegevens van onze contractuele en zakelijke partners, bijv. klanten en geïnteresseerden (samen “contractuele partners” genoemd) in het kader van contractuele en vergelijkbare rechtsbetrekkingen en aanverwante maatregelen en in het kader van de communicatie met contractuele partners (of precontractueel), bijv. om vragen te beantwoorden.

We verwerken deze gegevens om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen. Dit omvat in het bijzonder de verplichtingen om de overeengekomen diensten te leveren, eventuele updateverplichtingen en rechtsmiddelen in geval van garantie en andere prestatiestoringen. Daarnaast verwerken we de gegevens om onze rechten te waarborgen en ten behoeve van de administratieve taken die verband houden met deze taken en de bedrijfsorganisatie. Verder verwerken we de gegevens op basis van onze legitieme belangen in een goed en zakelijk beheer, evenals veiligheidsmaatregelen om onze contractuele partners en onze bedrijfsvoering te beschermen tegen misbruik, in gevaar brengen van hun gegevens, geheimen, informatie en rechten (bijv. voor het inschakelen van telecommunicatie-, transport- en andere ondersteunende diensten, evenals onderaannemers, banken, belasting- en juridische adviseurs, betalingsdienstaanbieders of belastingdiensten). Binnen het kader van de toepasselijke wetgeving geven we de gegevens van contractuele partners alleen door aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. De contractuele partners worden geïnformeerd over verdere vormen van verwerking, bijv. voor marketingdoeleinden, binnen het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wij informeren de contractuele partners over de gegevens die nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden voor of tijdens het verzamelen van gegevens, bijv. in online formulieren, door middel van speciale etikettering (bijv. kleuren) of symbolen (bijv. sterretjes of iets dergelijks), of persoonlijk.

We verwijderen de gegevens na het verstrijken van wettelijke garantie- en vergelijkbare verplichtingen, d.w.z. in principe na 4 jaar, tenzij de gegevens zijn opgeslagen in een klantenaccount, bijv. zolang ze moeten worden bewaard om wettelijke archiveringsredenen (bijv. voor belastingdoeleinden meestal 10 jaar). Wij verwijderen de gegevens die ons door de contractpartner in het kader van een bestelling zijn verstrekt in overeenstemming met de specificaties van de bestelling, in principe na afloop van de bestelling.

Voor zover wij gebruik maken van externe aanbieders of platforms om onze diensten aan te bieden, zijn de algemene voorwaarden en kennisgevingen van gegevensbescherming van de respectieve externe aanbieders of platforms van toepassing op de relatie tussen de gebruikers en de aanbieders.

 • Soorten verwerkte gegevens: inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis); contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, looptijd, klantcategorie).
 • Betrokken personen: Belanghebbenden; zakelijke en contractuele partners.
 • Doeleinden van de verwerking: levering van contractuele diensten en klantenservice; verzoeken om contact en communicatie; kantoor- en organisatieprocedures; administratie en beantwoording van verzoeken.
 • Rechtsgrondslag: Uitvoering van het contract en precontractuele vragen (art. 6 lid. 1 S. 1 lit. b. DSGVO); Wettelijke verplichting (Art. 6 lid. 1 S. 1 lit. c. DSGVO); Legitieme belangen (Art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Aanbieden van het online aanbod en webhosting

Om ons online aanbod veilig en efficiënt te kunnen aanbieden, maken we gebruik van de diensten van een of meer webhostingproviders vanaf wiens servers (of door hen beheerde servers) het online aanbod toegankelijk is. Voor deze doeleinden kunnen we gebruik maken van infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagruimte en databasediensten, evenals beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten.

De gegevens die worden verwerkt in het kader van de levering van de hostingdienst kunnen alle informatie bevatten met betrekking tot de gebruikers van onze online dienst die ontstaat tijdens het gebruik en de communicatie. Dit omvat regelmatig het IP-adres, dat nodig is om de inhoud van online aanbiedingen aan browsers te kunnen leveren, en alle invoer binnen ons online aanbod of vanaf websites.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: Inhoudelijke gegevens (bijv. invoer in online formulieren); Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Aanbieden van ons online aanbod en gebruiksvriendelijkheid.
 • Rechtsgrondslag: Legitieme belangen (Art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Verdere richtlijnen voor verwerkingsactiviteiten, procedures en diensten:

 • Verzamelen van toegangsgegevens en logbestanden: Wijzelf (of onze webhostingprovider) verzamelen gegevens over elke toegang tot de server (zogenaamde serverlogbestanden). De serverlogbestanden kunnen het adres en de naam van de geraadpleegde webpagina’s en bestanden bevatten, de datum en het tijdstip van toegang, het volume van de overgedragen gegevens, de melding van succesvolle toegang, het browsertype en de browserversie, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer-URL (de eerder bezochte pagina) en in de regel IP-adressen en de aanvragende provider.De serverlogbestanden kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor beveiligingsdoeleinden, De serverlogbestanden kunnen worden gebruikt voor veiligheidsdoeleinden, bijvoorbeeld om overbelasting van de server te voorkomen (vooral in het geval van misbruik, zogenaamde DDoS-aanvallen) en om het gebruik en de stabiliteit van de server te garanderen; Verwijdering van gegevens: Informatie uit logbestanden wordt maximaal 30 dagen bewaard en daarna verwijderd of geanonimiseerd. Gegevens die verder moeten worden bewaard voor bewijsdoeleinden worden niet gewist totdat het betreffende incident definitief is opgehelderd.

Contact- en vragenbeheer

Wanneer er contact met ons wordt opgenomen (bijv. via een contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media) en in het kader van bestaande gebruikers- en zakenrelaties, worden de gegevens van de vragende personen verwerkt voor zover dit nodig is om de contactvragen en eventueel gevraagde maatregelen te beantwoorden.

Het beantwoorden van contactaanvragen en het administreren van contact- en aanvraaggegevens in het kader van contractuele of precontractuele relaties wordt uitgevoerd om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen of om (pre)contractuele aanvragen te beantwoorden en bovendien op basis van de legitieme belangen bij het beantwoorden van aanvragen en het onderhouden van gebruikers- of zakelijke relaties.

 • Soorten verwerkte gegevens: inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); inhoudsgegevens (bijv. invoer in online formulieren).
 • Betrokken personen: Communicatiepartner.
 • Doeleinden van verwerking: contactverzoeken en communicatie; leveren van contractuele diensten en klantenservice.
 • Rechtsgrondslag: Uitvoering van het contract en precontractuele vragen (art. 6 lid. 1 S. 1 lit. b. DSGVO); Gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO); Wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 p. 1 lit. c. DSGVO).

Verdere richtlijnen voor verwerkingsactiviteiten, procedures en diensten:

 • Contactformulier: Als gebruikers contact met ons opnemen via ons contactformulier, e-mail of andere communicatiekanalen, verwerken we de gegevens die in deze context aan ons worden doorgegeven met als doel het gecommuniceerde verzoek te verwerken. Voor dit doel verwerken we persoonsgegevens in het kader van precontractuele en contractuele zakelijke relaties, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering ervan, en anders op basis van onze legitieme belangen en de belangen van de communicatiepartners bij het beantwoorden van de verzoeken en onze wettelijke bewaarplichten.

Nieuwsbrief en elektronische meldingen

We versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische kennisgevingen (hierna “nieuwsbrief”) alleen met toestemming van de ontvangers of een wettelijke toestemming. Voor zover de inhoud van de nieuwsbrief specifiek wordt beschreven tijdens de registratie, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruiker. Daarnaast bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze diensten en ons.

Om je aan te melden voor onze nieuwsbrieven is het over het algemeen voldoende om je e-mailadres in te voeren. We kunnen je echter wel vragen om een naam op te geven voor een persoonlijk adres in de nieuwsbrief, of om andere gegevens als deze nodig zijn voor de nieuwsbrief.

Dubbele opt-in procedure: Inschrijving voor onze nieuwsbrief vindt altijd plaats in een zogenaamd double opt-in proces. Dat wil zeggen dat je na registratie een e-mail ontvangt waarin je wordt gevraagd om je registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich kan registreren met e-mailadressen van anderen. Inschrijvingen op de nieuwsbrief worden geregistreerd om het inschrijvingsproces te kunnen bewijzen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Dit omvat het opslaan van de aanmeld- en bevestigingstijd en het IP-adres. Ook wijzigingen in je gegevens die zijn opgeslagen bij de aanbieder van de verzendservice worden bijgehouden.

Verwijdering en beperking van de verwerking: We kunnen uitgeschreven e-mailadressen maximaal drie jaar bewaren op basis van onze legitieme belangen voordat we ze verwijderen om te kunnen bewijzen dat er eerder toestemming is gegeven. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een mogelijke verdediging tegen claims. Een individueel verzoek tot verwijdering is op elk moment mogelijk, op voorwaarde dat tegelijkertijd het bestaan van toestemming wordt bevestigd. In het geval van verplichtingen om bezwaren permanent in acht te nemen, behouden wij ons het recht voor om het e-mailadres alleen voor dit doel op te slaan in een blokkadelijst (de zogenaamde “blokkadelijst”).

De registratie van het registratieproces vindt plaats op basis van onze legitieme belangen om het goede verloop ervan aan te tonen. Als we een dienstverlener opdracht geven om e-mails te versturen, gebeurt dit op basis van onze legitieme belangen in een efficiënt en veilig verzendsysteem.

Opmerkingen over de rechtsgrondslag: De nieuwsbrief wordt verzonden op basis van toestemming van de ontvangers of, als toestemming niet vereist is, op basis van onze legitieme belangen in direct marketing, indien en voor zover dit wettelijk is toegestaan, bijv. in het geval van reclame voor bestaande klanten. Voor zover we een dienstverlener opdracht geven om e-mails te versturen, gebeurt dit op basis van onze legitieme belangen in efficiënte en veilige verzending. Het registratieproces wordt geregistreerd op basis van onze legitieme belangen om aan te tonen dat het in overeenstemming met de wet is uitgevoerd.

Inhoud:Informatie over ons, onze diensten, campagnes en aanbiedingen.

 • Soorten verwerkte gegevens: inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen); gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).
 • Betrokken personen: Communicatiepartner.
 • Doeleinden van verwerking: direct marketing (bijv. via e-mail of post).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 lid 1 p. 1 lit. a. DSGVO); Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).
 • Mogelijkheid tot bezwaar (opt-out): Je kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk moment annuleren, d.w.z. je toestemming intrekken of bezwaar maken tegen verdere ontvangst. Je vindt een link om de nieuwsbrief op te zeggen aan het einde van elke nieuwsbrief of je kunt hiervoor een van de bovenstaande contactopties gebruiken, bij voorkeur e-mail.

Verdere richtlijnen voor verwerkingsactiviteiten, procedures en diensten:

 • Meting van open- en klikratio’s: De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamde “web beacon”, d.w.z. een bestand ter grootte van een pixel dat wordt opgehaald van onze server wanneer de nieuwsbrief wordt geopend of, als we gebruik maken van een verzenddienstverlener, van hun server. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van onze nieuwsbrief op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun opvraaglocaties (die kunnen worden bepaald met behulp van het IP-adres) of de toegangstijden. Deze analyse omvat ook het bepalen of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en geblokkeerd.

Promotionele communicatie via e-mail, post, fax of telefoon

We verwerken persoonlijke gegevens ten behoeve van promotionele communicatie, die kan plaatsvinden via verschillende kanalen, zoals e-mail, telefoon, post of fax, in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Ontvangers hebben het recht om de gegeven toestemming op elk moment in te trekken of om op elk moment bezwaar te maken tegen promotionele communicatie.

Na herroeping of bezwaar kunnen we de gegevens die nodig zijn om toestemming aan te tonen maximaal drie jaar bewaren op basis van onze legitieme belangen voordat we ze verwijderen. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een mogelijke verdediging tegen claims. Een individueel verzoek tot verwijdering is op elk moment mogelijk, op voorwaarde dat tegelijkertijd het bestaan van toestemming wordt bevestigd.

 • Soorten verwerkte gegevens: inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).
 • Betrokken personen: Communicatiepartner.
 • Doeleinden van verwerking: direct marketing (bijv. via e-mail of post).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 lid 1 p. 1 lit. a. DSGVO); Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Webanalyse, -bewaking en -optimalisatie

Webanalyse (ook wel “bereikmeting” genoemd) wordt gebruikt om de bezoekersstroom van ons online aanbod te evalueren en kan gedrag, interesses of demografische informatie over bezoekers, zoals leeftijd of geslacht, als pseudonieme waarden bevatten. Met behulp van bereikanalyse kunnen we bijvoorbeeld herkennen op welk moment ons online aanbod of de functies of inhoud daarvan het meest worden gebruikt of uitnodigen tot hergebruik. Zo kunnen we ook begrijpen welke gebieden geoptimaliseerd moeten worden.

Naast webanalyse kunnen we ook gebruik maken van testprocedures, bijvoorbeeld om verschillende versies van ons online aanbod of de onderdelen daarvan te testen en te optimaliseren.

Tenzij hieronder anders vermeld, kunnen profielen, d.w.z. samengevatte gegevens voor een gebruiksproces, worden aangemaakt voor deze doeleinden en kan informatie worden opgeslagen in een browser of in een eindapparaat en daaruit worden gelezen. De verzamelde informatie omvat met name bezochte websites en de daar gebruikte elementen, evenals technische informatie zoals de gebruikte browser, het gebruikte computersysteem en informatie over gebruikstijden. Als gebruikers hebben ingestemd met het verzamelen van hun locatiegegevens van ons of van de aanbieders van de diensten die wij gebruiken, kunnen locatiegegevens ook worden verwerkt.

De IP-adressen van de gebruikers worden ook opgeslagen. We gebruiken echter een IP-maskeerprocedure (d.w.z. pseudonimisering door het IP-adres in te korten) om gebruikers te beschermen. Over het algemeen zijn de gegevens die worden opgeslagen in het kader van webanalyse, A/B-testen en optimalisatie geen duidelijke gebruikersgegevens (zoals e-mailadressen of namen), maar pseudoniemen. Dit betekent dat wij en de leveranciers van de gebruikte software de werkelijke identiteit van de gebruikers niet kennen, maar alleen de informatie die in hun profielen is opgeslagen ten behoeve van de respectieve procedures.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: Wanneer we gebruikers om toestemming vragen om externe aanbieders te gebruiken, is de rechtsgrondslag voor het verwerken van gegevens toestemming. Anders worden gebruikersgegevens verwerkt op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij efficiënte, economische en ontvangervriendelijke diensten). In deze context verwijzen we je ook graag naar de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

 • Soorten verwerkte gegevens: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Doeleinden van verwerking: Bereikmeting (bijv. toegangsstatistieken, herkennen van terugkerende bezoekers); profielen met gebruikersgerelateerde informatie (aanmaken van gebruikersprofielen).
 • Beveiligingsmaatregelen: IP-masking (pseudonimisering van het IP-adres).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 lid 1 p. 1 lit. a. DSGVO); Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Verdere richtlijnen voor verwerkingsactiviteiten, procedures en diensten:

Online marketing

We verwerken persoonsgegevens voor online marketingdoeleinden, waaronder met name het aanbieden van advertentieruimte of het weergeven van promotionele en andere inhoud (gezamenlijk “inhoud”) op basis van de potentiële interesses van gebruikers en het meten van de effectiviteit ervan.

Voor deze doeleinden worden zogenaamde gebruikersprofielen aangemaakt en opgeslagen in een bestand (zogenaamde “cookie”) of worden vergelijkbare procedures gebruikt, waarmee de informatie over de gebruiker die relevant is voor de presentatie van de bovengenoemde inhoud wordt opgeslagen. Deze informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit bekeken inhoud, bezochte websites, gebruikte online netwerken, maar ook communicatiepartners en technische informatie zoals de gebruikte browser, het gebruikte computersysteem en informatie over gebruikstijden en gebruikte functies. Als gebruikers toestemming hebben gegeven voor het verzamelen van hun locatiegegevens, kunnen deze ook worden verwerkt.

De IP-adressen van de gebruikers worden ook opgeslagen. We gebruiken echter beschikbare IP-maskeerprocedures (d.w.z. pseudonimisering door het IP-adres in te korten) om gebruikers te beschermen. Over het algemeen worden er geen duidelijke gebruikersgegevens (zoals e-mailadressen of namen) opgeslagen als onderdeel van het online marketingproces, maar wel pseudoniemen. Dit betekent dat wij, evenals de aanbieders van de online marketingprocedures, niet de werkelijke identiteit van de gebruikers kennen, maar alleen de informatie die is opgeslagen in hun profielen.

De informatie in de profielen wordt meestal opgeslagen in de cookies of door middel van vergelijkbare procedures. Deze cookies kunnen later over het algemeen worden gelezen op andere websites die dezelfde online marketingprocedure gebruiken en worden geanalyseerd voor het weergeven van inhoud en kunnen worden aangevuld met andere gegevens en opgeslagen op de server van de aanbieder van de online marketingprocedure.

Bij wijze van uitzondering kunnen duidelijke gegevens worden toegewezen aan de profielen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de gebruikers lid zijn van een sociaal netwerk waarvan wij de online marketingprocedures gebruiken en het netwerk de profielen van de gebruikers koppelt met de bovengenoemde informatie. Wij vragen u er rekening mee te houden dat gebruikers aanvullende afspraken kunnen maken met de providers, bijvoorbeeld door toestemming te geven als onderdeel van het registratieproces.

In principe krijgen we alleen toegang tot samengevatte informatie over het succes van onze advertenties. In het kader van zogenaamde conversiemetingen kunnen we echter controleren welke van onze online marketingprocedures hebben geleid tot een zogenaamde conversie, d.w.z. bijvoorbeeld tot het sluiten van een contract met ons. De conversiemeting wordt uitsluitend gebruikt om het succes van onze marketingmaatregelen te analyseren.

Tenzij anders vermeld, vragen we je ervan uit te gaan dat de gebruikte cookies voor een periode van twee jaar worden opgeslagen.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: Wanneer we gebruikers om toestemming vragen om externe aanbieders te gebruiken, is de rechtsgrondslag voor het verwerken van gegevens toestemming. Anders worden gebruikersgegevens verwerkt op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij efficiënte, economische en ontvangervriendelijke diensten). In deze context verwijzen we je ook graag naar de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

 • Soorten verwerkte gegevens: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Doeleinden van verwerking: marketing; profielen met gebruikersgerelateerde informatie (aanmaken van gebruikersprofielen).
 • Beveiligingsmaatregelen: IP-masking (pseudonimisering van het IP-adres).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 lid 1 p. 1 lit. a. DSGVO); Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).
 • Mogelijkheid tot bezwaar (opt-out): We verwijzen naar de mededelingen over gegevensbescherming van de respectieve aanbieders en de bezwaarmogelijkheden die aan de aanbieders worden gegeven (de zogenaamde “opt-out”). Als er geen expliciete opt-out optie is aangegeven, heb je de mogelijkheid om cookies uit te schakelen in je browserinstellingen. Dit kan echter de functies van ons online aanbod beperken. We bevelen daarom de volgende aanvullende opt-out opties aan, die in beknopte vorm worden aangeboden voor de respectieve gebieden:a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu.
  b) Canada: https://www.youradchoices.ca/choices.
  c) VS: https://www.aboutads.info/choices.
  d) Gebiedsoverschrijdend: https://optout.aboutads.info.

Aanwezigheid in sociale netwerken (sociale media)

We onderhouden online aanwezigheid binnen sociale netwerken en verwerken gebruikersgegevens in deze context om te communiceren met gebruikers die daar actief zijn of om informatie over ons aan te bieden.

We willen erop wijzen dat gebruikersgegevens buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Dit kan risico’s opleveren voor gebruikers, omdat het bijvoorbeeld moeilijker kan worden om de rechten van gebruikers af te dwingen.

Bovendien worden gebruikersgegevens binnen sociale netwerken meestal verwerkt voor marktonderzoek en advertentiedoeleinden. Er kunnen bijvoorbeeld gebruiksprofielen worden aangemaakt op basis van het gebruiksgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses van de gebruikers. De gebruiksprofielen kunnen op hun beurt worden gebruikt om bijvoorbeeld advertenties te plaatsen binnen en buiten de netwerken die vermoedelijk overeenkomen met de interesses van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden meestal cookies opgeslagen op de computers van de gebruikers, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruikers worden opgeslagen. Bovendien kunnen gegevens ook worden opgeslagen in de gebruiksprofielen, ongeacht de apparaten die door de gebruikers worden gebruikt (met name als de gebruikers lid zijn van de respectieve platforms en daarop zijn ingelogd).

Voor een gedetailleerde presentatie van de respectieve vormen van verwerking en de opties om bezwaar te maken (opt-out), verwijzen we naar de gegevensbeschermingsverklaringen en informatie van de exploitanten van de respectieve netwerken.

Ook in het geval van verzoeken om informatie en het doen gelden van de rechten van betrokkenen, wijzen we erop dat deze het meest effectief kunnen worden uitgeoefend bij de aanbieders. Alleen de providers hebben toegang tot de gegevens van gebruikers en kunnen direct passende maatregelen nemen en informatie verstrekken. Als je nog steeds hulp nodig hebt, kun je contact met ons opnemen.

 • Soorten verwerkte gegevens: contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); inhoudsgegevens (bijv. invoer in online formulieren); gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Doeleinden van verwerking: contactverzoeken en communicatie; feedback (bijv. het verzamelen van feedback via een online formulier); marketing.
 • Rechtsgrondslag: Legitieme belangen (Art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Verdere richtlijnen voor verwerkingsactiviteiten, procedures en diensten:

 • Instagram: Sociaal netwerk; Dienstverlener: Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA; Website: https://www.instagram.com; Privacybeleid: https: //instagram.com/about/legal/privacy.
 • Facebook-pagina’s: Profielen binnen het sociale netwerk Facebook – Wij zijn samen met Meta Platforms Ireland Limited verantwoordelijk voor het verzamelen (maar niet de verdere verwerking) van gegevens van bezoekers van onze Facebookpagina (zogenaamde “Fanpage”). Deze gegevens omvatten informatie over de soorten inhoud die gebruikers bekijken of waarmee ze interageren, of de acties die ze ondernemen (zie onder “Dingen die jij en anderen doen en verstrekken” in het Facebook Gegevensbeleid: https://www.facebook.com/policy), evenals informatie over de apparaten die de gebruikers gebruiken (bijv. B. IP-adressen, besturingssysteem, browsertype, taalinstellingen, cookiegegevens; zie onder “Apparaatinformatie” in het Facebook Gegevensbeleid: https://www.facebook.com/policy). Zoals uitgelegd in het Privacybeleid van Facebook onder “Hoe gebruiken we deze informatie?”, verzamelt en gebruikt Facebook ook informatie om analysediensten, genaamd “Page Insights”, te leveren aan beheerders van pagina’s om hen inzicht te geven in de manier waarop mensen omgaan met hun pagina’s en de bijbehorende inhoud. We hebben een speciale overeenkomst gesloten met Facebook (“Informatie over Page Insights”, https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum), waarin met name is geregeld welke beveiligingsmaatregelen Facebook in acht moet nemen en waarin Facebook heeft toegezegd de rechten van de betrokkene te zullen vervullen (gebruikers kunnen bijvoorbeeld informatie of verwijderingsverzoeken rechtstreeks naar Facebook sturen). De rechten van gebruikers (met name op informatie, verwijdering, bezwaar en klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit) worden niet beperkt door de overeenkomsten met Facebook. Meer informatie is te vinden in de “Informatie over pagina-inzichten” (https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data); Dienstverlener: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland; Website: https://www.facebook.com; Privacyverklaring: https://www.facebook.com/about/privacy; Standaard contractuele clausules (die het niveau van gegevensbescherming waarborgen in geval van verwerking in derde landen):https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum; Meer informatie: Overeenkomst inzake gedeelde verantwoordelijkheid: https: //www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.
 • LinkedIn: Sociaal netwerk; Dienstverlener: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland; Website: https://www.linkedin.com; Privacybeleid: https: //www.linkedin.com/legal/privacy-policy; Standaard contractbepalingen (waarborgen niveau van gegevensbescherming voor verwerking in derde landen): https: //legal.linkedin.com/dpa; Opt-out: https: //www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out; Contract voor orderverwerking: https: //legal.linkedin.com/dpa.
 • Twitter: sociaal netwerk; dienstverlener: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Ierland; moedermaatschappij: Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; Privacybeleid: https: //twitter.com/privacy,(Instellingen: https: //twitter.com/personalization).
 • Xing: sociaal netwerk; dienstverlener: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland; website: https: //www.xing.de; privacybeleid:https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

Plugins en ingesloten functies en inhoud

We integreren functionele en inhoudselementen in ons online aanbod die worden verkregen van de servers van hun respectieve providers (hierna “externe providers” genoemd). Dit kunnen bijvoorbeeld afbeeldingen, video’s of stadsplattegronden zijn (hierna uniform “inhoud” genoemd).

De integratie vereist altijd dat de externe aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruiker verwerken, omdat ze zonder het IP-adres de inhoud niet naar de browser kunnen sturen. Het IP-adres is dus vereist voor de weergave van deze inhoud of functie. We streven ernaar om alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Externe aanbieders kunnen ook zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook wel “webbakens” genoemd) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De “pixeltags” kunnen worden gebruikt om informatie te analyseren, zoals het bezoekersverkeer op de pagina’s van deze website. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan onder andere technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, tijdstip van bezoek en andere informatie over het gebruik van ons online aanbod en kan worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: Wanneer we gebruikers om toestemming vragen om externe aanbieders te gebruiken, is de rechtsgrondslag voor het verwerken van gegevens toestemming. Anders worden gebruikersgegevens verwerkt op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij efficiënte, economische en ontvangervriendelijke diensten). In deze context verwijzen we je ook graag naar de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

 • Soorten verwerkte gegevens: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen); inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); inhoudsgegevens (bijv. invoer in online formulieren).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Doeleinden van de verwerking: aanbieden van ons online aanbod en gebruiksvriendelijkheid; leveren van contractuele diensten en klantenservice.
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 lid. 1 S. 1 lit. a. DSGVO); uitvoering van het contract en precontractuele onderzoeken (Art. 6 lid. 1 S. 1 lit. b. DSGVO); Legitieme belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Verdere richtlijnen voor verwerkingsactiviteiten, procedures en diensten:

 • Google Fonts: We integreren de lettertypen (“Google Fonts”) van de provider Google, waarbij de gegevens van de gebruiker uitsluitend worden gebruikt om de lettertypen in de browser van de gebruiker weer te geven. De integratie is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen in een technisch veilig, onderhoudsvrij en efficiënt gebruik van lettertypen, hun uniforme weergave en rekening houdend met mogelijke licentiebeperkingen voor hun integratie; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; website: https://fonts.google.com/; privacybeleid: https: //policies.google.com/privacy.
 • YouTube-video’s: Video-inhoud; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; moederbedrijf: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; Website: https://www.youtube.com; Privacybeleid: https: //policies.google.com/privacy; Opt-out: Opt-Out-Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Instellingen voor de weergave van advertenties: https://adssettings.google.com/authenticated.

Wijziging en bijwerking van het privacybeleid

We vragen je om je regelmatig op de hoogte te stellen van de inhoud van ons privacybeleid. We passen het privacybeleid aan zodra wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. We zullen je op de hoogte stellen zodra de wijzigingen een daad van medewerking van jouw kant vereisen (bijv. toestemming) of een andere individuele kennisgeving.

Waar we in deze privacyverklaring adressen en contactgegevens van bedrijven en organisaties geven, dient u er rekening mee te houden dat de adressen na verloop van tijd kunnen veranderen en dat u de gegevens moet controleren voordat u contact met ons opneemt.

Rechten van de betrokkenen

Als betrokkene heb je volgens de GDPR recht op verschillende rechten, die met name voortvloeien uit art. 15 tot en met 21 GDPR:

 • Recht om bezwaar te maken: Je hebt het recht om op elk moment, op gronden die verband houden met jouw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben en die wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 (1) van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 1 lit. e of f DSGVO; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. Als de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben worden verwerkt met het oog op direct marketing, heb je het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben met het oog op dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering, voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing.
 • Recht op herroeping van toestemmingen: Je hebt het recht om elke toestemming die je hebt gegeven op elk moment in te trekken.
 • Recht op toegang: Je hebt het recht om bevestiging te vragen of gegevens in kwestie worden verwerkt en om te worden geïnformeerd over deze gegevens en om meer informatie en een kopie van de gegevens te ontvangen in overeenstemming met de wettelijke vereisten.
 • Recht op rectificatie: In overeenstemming met de wet heb je het recht om te vragen dat gegevens die op jou betrekking hebben worden aangevuld of dat onjuiste gegevens die op jou betrekking hebben worden gerectificeerd.
 • Recht op wissen en beperking van de verwerking: Je hebt het recht om, in overeenstemming met de wet, te vragen dat de gegevens die op jou betrekking hebben onmiddellijk worden gewist of, als alternatief, om beperking van de verwerking van de gegevens te vragen in overeenstemming met de wet.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: Je hebt het recht om gegevens die op jou betrekking hebben en die je aan ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat in overeenstemming met de wettelijke vereisten of om te verzoeken dat ze worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Klacht bij toezichthoudende autoriteit: Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van je gewone verblijfplaats, de plaats waar je werkt of de plaats van de vermeende inbreuk, als je van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens over jou inbreuk maakt op de vereisten van de GDPR.

Definities van termen

In dit gedeelte vind je een overzicht van de termen die in deze privacyverklaring worden gebruikt. Veel van de termen komen uit de wet en worden vooral gedefinieerd in Art. 4 GDPR. De wettelijke definities zijn bindend. De volgende uitleg daarentegen is vooral bedoeld om het begrip te vergroten. De termen zijn alfabetisch gesorteerd.

 • Persoonlijke gegevens: “Persoonsgegevens” betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene”); een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator (bijv. cookie) of een of meer factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 • Profielen met gebruikersgerelateerde informatie: De verwerking van “profielen met gebruikersgerelateerde informatie”, kortweg “profielen”, omvat elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van deze persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te analyseren, evalueren of voorspellen (afhankelijk van het type profilering kan dit verschillende informatie omvatten met betrekking tot demografie, gedrag en interesses, zoals interactie met websites en hun inhoud, enz. Cookies en webbakens worden vaak gebruikt voor profileringsdoeleinden.
 • Bereikmeting: Bereikmeting (ook wel webanalyse genoemd) wordt gebruikt om de bezoekersstroom naar een online aanbod te evalueren en kan het gedrag of de interesses van bezoekers in bepaalde informatie, zoals website-inhoud, omvatten. Met behulp van bereikanalyse kunnen website-eigenaren bijvoorbeeld zien op welk tijdstip bezoekers hun website bezoeken en in welke inhoud ze geïnteresseerd zijn. Hierdoor kunnen ze bijvoorbeeld de inhoud van de website beter aanpassen aan de behoeften van hun bezoekers. Voor analyse van het bereik worden vaak pseudonieme cookies en web beacons gebruikt om terugkerende bezoekers te herkennen en zo preciezere analyses te krijgen van het gebruik van een online aanbod.
 • Verantwoordelijke voor de verwerking: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 • Verwerking: “verwerking” betekent elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet op geautomatiseerde wijze. De term is breed en omvat praktisch elke omgang met gegevens, of het nu gaat om verzamelen, evalueren, opslaan, verzenden of verwijderen.
Wettelijke tekst door Dr. Schwenke - klik voor meer informatie.